Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna
"ODPADY w XXI WIEKU"

W dniach 14 - 16 października 2009 roku odbyła się w Czarnej koło Ustrzyk Dolnych
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "ODPADY w XXI WIEKU",
której organizatorem był Zakład Technologii Energii Odnawialnych Instytutu Nafty i Gazu.

odpadyXXI

Była to druga, z planowanych w cyklu dwuletnim, konferencja poświęcona szeroko pojętym zagadnieniom dotyczącym gospodarowania odpadami. Pierwsza konferencja pt. "Składowiska odpadów komunalnych źródłem gazu" zorganizowana w ramach realizowanego w Zakładzie Energii Odnawialnych projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC odbyła się w październiku 2007 roku.

W konferencji "Odpady w XXI wieku" uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu jednostek naukowych z Polski i Ukrainy, w tym: Instytutu Geologii i Geochemii Paliw Kopalnych Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, Instytutu Gazu Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, Uniwersytetu Leśnictwa we Lwowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Instytutu Odlewnictwa w Krakowie oraz Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, a także przedstawiciele PGNiG O/Sanok i przedsiębiorstw branży gospodarki odpadami z Polski i Ukrainy.

Problematyka Konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące m.in.: stosowania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami, wytwarzania paliwa z odpadów, jakości biogazu ze składowisk odpadów komunalnych, możliwości wykorzystania wybranych odpadów w budownictwie, przydatności odpadów do odbudowy gleb na gruntach zdewastowanych, oddziaływania składowisk na środowisko naturalne, a także uwarunkowań prawnych, w tym gospodarowania odpadami zgodnie z Dyrektywą Ramową UE, oraz aspektów ekonomicznych w gospodarce odpadami.

Obrady konferencji odbyły się w czterech sesjach, w trakcie których wygłoszono 26 referatów oraz zaprezentowano 6 posterów. Gorące dyskusje podczas obrad były wyrazem uznania i zainteresowania uczestników Konferencji prezentowaną podczas Konferencji tematyką. Towarzyskie spotkania podczas uroczystej kolacji i wspólnej biesiady stanowiły dodatkową platformę stwarzającą sporo miejsca na dyskusję i swobodną wymianę informacji.

W podsumowaniu uczestnicy podkreślili wysoki poziom Konferencji i zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnej, której organizacja planowana jest na 2011 rok. Szczególne słowa uznania skierowali do organizatorów Konferencji uczestnicy z Ukrainy, którzy wyrażając wolę i potrzebę zorganizowania podobnej konferencji na Ukrainie zwrócili się do polskiej strony z prośbą o jej merytoryczne wsparcie. Zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami stanowią na Ukrainie nową dziedzinę, której potrzeba rozwijania jest bardzo pilna, stąd chęć sięgania po dobre i sprawdzone przykłady.

Uczestnicy jesiennego, choć odbywającego się w całkowicie zimowej scenerii spotkania w Czarnej pożegnali się w nadziei kolejnego - w 2011 roku, a być może wcześniej we Lwowie lub Doniecku?