Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

SYSTEM ZARZĄDZANIA

.

Instytut posiada 20 laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność
z normą PN–EN ISO/lEC 17025:2005, wchodzące w struktury zakładów badawczych:

Zespół Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych – certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 041
– metody badań urządzeń przeznaczonych do transportu i spalania gazu, regulacji jego parametrów fizykochemicznych, metrologii, badań gleby, wody i powietrza (w zakresie ochrony środowiska), a także geofizycznych parametrów skał i płynów złożowych;

kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, tel: 12 421 00 33

ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków, tel: 12 653 25 12
 
zakres akredytacji znajdziesz tutaj: » AB041

Zespół Laboratoriów Badawczych Pionu Technologii Nafty – certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 009 - wykonuje:


Badania fizyko-chemiczne:

 • ropy naftowej,
 • paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, benzyny lotniczej, paliw do turbinowych silników lotniczych, oleju napędowego, oleju opałowego lekkiego i ciężkiego, olejów żeglugowych, paliw do statków żeglugi śródlądowej,
 • biopaliw ciekłych: FAME, bioetanolu, paliwa etanolowe E85, benzyny silnikowej
  z bioetanolem, oleju napędowego z FAME, olejów roślinnych,
 • skroplonych gazów węglowodorowych C3 – C5,
 • asfaltówprzemysłowych i drogowych,
 • środków smarowych: przemysłowych olejów smarowych, olejów silnikowych,
  olejów bazowych, smarów plastycznych do łożysk,
 • wyrobów chemicznych: dodatków i pakietów dodatków do paliw i olejów smarowych,
  gliceryny,
 • innych przetworów naftowych: parafin, mikrowosków, gaczy parafinowych, cerezyny,
  pozostałości atmosferycznych i próżniowych, frakcji i produktów naftowych o różnym zakresie temperatur wrzenia.
Badania właściwości użytkowych:
 • paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego,
 • biopaliw ciekłych: FAME, bioetanolu, benzyny silnikowej z bioetanolem,
  oleju napędowego z FAME,
 • środków smarowych: przemysłowych olejów smarowych, olejów silnikowych,
  olejów z eksploatacji i zużytych, smarów plastycznych,
 • wyrobów chemicznych: dodatków do paliw i olejów smarowych, płynów niskokrzepnących.

Badania silnikowe:

 • paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego,
 • biopaliw ciekłych: benzyna silnikowa z bioetanolem, olej napędowy z FAME, FAME.
Pobieranie próbek:
 • ropy naftowej,
 • paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, paliw żeglugowych,
  paliw do statków żeglugi śródlądowej,
 • biopaliw ciekłych: oleju napędowego z FAME, benzyny silnikowej z bioetanolem,
  FAME, bioetanolu, olejów roślinnych i tłuszczy zwierzęcych,
 • skroplonych gazów węglowodorowych C3 – C5,
 • innych przetworów naftowych, ciekłych w temperaturze (0 – 200)°C.
kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, tel: 12 61 77 528
e-mail: pion_tn@inig.pl


 
zakres akredytacji znajdziesz tutaj: » AB009
Zakład Badań Środowiskowych i Atestacji w Przemyśle Naftowym – certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 493
– metody badań środowiska pracy i pomieszczeń (pomiary poziomu hałasu, w tym infradźwiękowego, drgań i oświetlenia).


kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno, tel.: 13 436-89-41 w. 217
dr inż. Roman Urba, e-mail: roman.urba@inig.pl

 
zakres akredytacji znajdziesz tutaj: » AB493
Zakład Nawaniania Paliw Gazowych – certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1313 – metody badań w zakresie kontroli stopnia nawonienia gazu, w tym badanie zawartości tetrahydrotiofenu (THT) w paliwach gazowych oraz oznaczanie składu gazowych mieszanin wzorcowych THT.

kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, tel.: 22 632 99 50; 22 632 28 27
dr Anna Huszał, e-mail: anna.huszal@inig.pl

 
zakres akredytacji znajdziesz tutaj: » AB1313
 
Laboratorium Wzorcujące – certyfikat akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 152 w zakresie: wielkości elektrycznych, przepływu i temperatury.

kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków, tel.: 12 61 77 425
dr inż. Zbigniew Gacek, e-mail: zbigniew.gacek@inig.pl

http://www.wzorcowanie.inig.pl

 
zakres akredytacji znajdziesz tutaj: » AP152
 

.

Instytut wdrożył System Zarządzania, spełniający wymagania normy ISO 9001:2008. Zgodność Systemu została potwierdzona przez Bureau Veritas Certification i obejmuje prace naukowo–badawcze, eksperymentalne, wdrożeniowe i usługowe w zakresie: górnictwa nafty i gazu, gazownictwa, przeróbki ropy naftowej, technologii wytwarzania, dystrybucji i stosowania produktów naftowych i pokrewnych, ochrony środowiska, specjalistycznych usług szkoleniowych, produkcji doświadczalnej i małotonażowej specyfików naftowych, wydawania aprobat technicznych, normalizacji i certyfikacji wyrobów.

.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością:

dr inż. Ewa Bańka-Feuer

Adres: ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków

Telefon: +48 12 6177 602, Fax: 12 430 38 85

E-mail: ewa.banka-feuer@inig.pl
 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl