Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Październik

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Październik

Wacława Piesik-Buś, Jadwiga Zamojcin: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Perspektywiczność hydrodynamiczna występowania węglowodorów w utworach czerwonego spągowca, na przykładzie basenu monokliny przedsudeckiej
Hydrodynamic perspectiv of the gas fields in Rotliegend series basin in Fore-Sudetic Monocline
Wojciech Bieleń: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Diamondoidy jako nowe wskaźniki stopnia dojrzałości termicznej
Diamondoids as new thermal maturity indicators
Jolanta Klaja: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Piotr Kulinowski: Instytut Techniki, Akademia Pedagogiczna, Kraków
Wykorzystanie zjawiska samodyfuzji do badania przestrzeni porowej piaskowców metodą magnetycznego rezonansu jądrowego
Self-diffusion sensitive pulse field gradient Magnetic Resonanse methods as a tool for probing the pore space of the sandstones
Wojciech Korpanty: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Optymalizacja warunków separacji ropy naftowej
Optimization of oil separation process
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wpływ procesu ogrzewania na reologię modyfikowanych zaczynów cementowych
The influence of heating process on rheological parameters of the cement slurries
Katarzyna Steczko, Jerzy Rachwalski, Anna Krasińska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Skażenia gleby rtęcią w górnictwie nafty i gazu – ocena wielkości emisji rtęci do atmosfery i efektywności jej ograniczenia w wyniku stabilizacji siarką
Soil pollution with mercury on natural gas production site – assessment of mercury emission and results of mercury stabilization with sulfur
Wiesława Urzędowska, Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania wpływu jakości oleju napędowego na uszkodzenia układu wysokociśnieniowego wtrysku paliwa
Study of diesel fuel quality influence for high pressure injection system failures
Grażyna Żak, Michał Wojtasik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nanodyspersje metaloorganiczne FBC (Fuel Borne Catalyst) jako efektywne katalizatory utleniania sadzy na filtrach gazów spalinowych
Organometalic nanodispersion FBC (Fuel Born Catalyst) as effective soot oxidation catalysts on DPF filters
Anna Turkiewicz, Piotr Kapusta, Joanna Brzeszcz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Mikroorganizmy i procesy mikrobiologiczne w przemyśle naftowym
Microorganisms and biogenic processes in oil industry

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl