Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Grudzień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Grudzień

Jaromir Probulski: PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku, Jasło
Lidia Dudek, Krzysztof Sowiżdżał: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Weryfikacja przekrojów geologicznych polskiej części Karpat metodą rekonstrukcji rozwoju basenu sedymentacyjnego
Validation of geological cross sections’ interpretation from Polish part of Carpathians by means of restoration of sedimentary basin development
Krzysztof Sowiżdżał: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza niepewności wyników obliczeń zasobów złóż węglowodorów metodą objętościową, w oparciu o statyczny, przestrzenny model złoża
Uncertainty analysis in 3D reservoir modeling
Karolina Pieniążek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Przegląd zastosowań algorytmów optymalizacji globalnej w przetwarzaniu danych sejsmicznych
Review of the application of algorithms of global optimization in seismic data processing
Jadwiga Zalewska, Marek Dohnalik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Klasyfikacja wielkości porów na podstawie metody mikrotomografii rentgenowskiej
Pore size classification based on X-ray microtomography method
Jadwiga Zalewska, Marek Dohnalik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wyznaczanie krętości kanałów porowych metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej
Determination of pore channel tortuosity with computed X-ray microtomography method
Paweł Stochaj: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badanie skuteczności ochrony katodowej trzyelektrodową metodą pomiarowo-obliczeniową
Evaluation of the effectiveness of cathodic protection by the three-electrode measuring-computational method
Andrzej Janocha, Dariusz Bęben: Instytut Nafty i Gazu, Krosno
Efektywność rozwiązań technicznych w procesie oczyszczania gazu ziemnego
Efficiency of technical solution in process of clean-up of natural gas
Anna Kęsik, Paweł Bukrejewski, Małgorzata Grzeszczyk: Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warszawa
Ruchome Laboratorium Kontrolne do badania jakości LPG
Mobile Control Laboratory for quality tests of LPG
Agnieszka Stachowicz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Monitoring korozji przez pomiary stężenia jonów żelaza w płynach produkcyjnych odwiertów
Monitoring of corrosion processes in wellhead production fluids by measurements of iron ions concentration
Anna Zajezierska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Smarowanie łożysk tocznych
Lubricating of rolling bearings
Elżbieta Trzaska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Metody badania kohezji asfaltów drogowych
The Investigation Methods of the Road Bitumens Cohesion
Beata Altkorn: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ zanieczyszczeń LPG na jego jakość
LPG contaminants effect on quality change
Szymon Kawa: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Pomoc unijna dla inwestycji w gazownictwie
Union air for the investments in gas industry
Aleksander Wasilewski: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Polityki Bezpieczeństwa
O znaczeniu gazociągu Nabucco w polityce energetycznej UE
On the significance of Nabucco gas pipeline in the EU energy policy

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl