Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Luty

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Luty

Anna Poszytek: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Program SEDPAK jako narzędzie do dynamicznego modelowania wypełnienia basenów sedymentacyjnych
Program SEDPAK as a tool for dynamic modeling of basin filling
Anna Półchłopek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Metoda określenia poprawek do rezultatów izotropowej migracji głębokościowej przed sumowaniem ze względu na anizotropię ośrodka typu VTI
Method of determination of corrections to prestack depth migration results in media with VTI anisotropy
Małgorzata Uliasz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Właściwości smarne płuczki wiertniczej zawierającej szkło wodne
Lubricating properties of silicate drilling mud
Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu, Oddział w Krośnie
Mieszaniny uszczelniające na bazie granulowanego żużla wielkopiecowego do likwidowania odwiertów w rejonie przedgórza Karpat
Sealing mixtures on the base of ground granulated blast furnace slag used for the elimination of wells in the Carpathian fore-land
Janusz Neider: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza wpływu parametrów roboczych na właściwości materiałów uszczelniających w kurkach kulowych
Analysis of influence of operating parameters on the pro-perties of sealing materials in the ball valves
Maciej Lorenc: PGNiG S.A., Oddział w Sanoku, Biuro w Krakowie
Witold Warowny: Politechnika Warszawska, Płock
Odsiarczanie gazu ziemnego metodą hydratacji
Desulfurization of natural gas using gas hydrates
Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu, Oddział w Warszawie
Kontrola poziomu nawonienia paliw gazowych
Monitoring of gas odorization levels
Martynika Pałuchowska, Bogusława Danek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Specyfikacje jakościowe bioetanolu i biopaliw do silników o zapłonie iskrowym
Bioethanol specifications and biofuels specifications for the spark ignition engines

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl