Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Marzec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Marzec

Irena Matyasik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
System naftowy jednostki śląskiej i dukielskiej w rejonie: Jasło-Krosno-Sanok
Petroleum System of Silesian and Dukla Units in Jaslo-Krosno-Sanok area
Mariusz Miziołek: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Analiza geologiczno-złożowa wytypowanych złóż gazu ziemnego w rejonie zapadliska przedkarpackiego, pod kątem konwersji na małe, lokalne magazyny gazu
Geological analysis of choosing natural gas fields located in Carpathian Foredeep for developing small, local gas storages
Zenobia Kątna: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zastosowanie włókien do zaczynów cementowych w otworach wiertniczych
The use of fibres to cement slurry in drilling wells
Anna Turkiewicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Metody przeciwdziałania procesom tworzenia się biogennego H2S w podziemnych magazynach gazu
Prevention methods of biogenic H2S formation in underground gas storage
Jan Lubaś, Marcin Warnecki: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Metody prognozowania warunków flokulacji asfaltenów w ropach naftowych
The prediction methods of asphaltenes flocculation conditions in reservoir oil
Łukasz Habera: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Małośrednicowe perforatory do zabiegów perforacji przez rury wydobywcze
Small-diameter perforator dedicated to perforation jobs through exploitation pipes
Aleksander Klupa, Piotr Szewczyk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ zamykania przepływu metodą zaciskania na wytrzymałość hydrostatyczną gazociągów polietylenowych
Effect of stopping the flow by the use of „squezze off” technique on hydrostatic strength of polyethylene gas pipelines
Andrzej Dietrich: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena ryzyka w transporcie gazu rurociągami
Risk estimation in pipelines gas transmission
Dorota Kluk: Instytut Nafty i Gazu, Oddział w Krośnie
Oznaczanie składu ropy naftowej z wykorzystaniem aplikacji SARA
Determination of crude oil composition using SARA application
Irena Rumas: EMFESZ NG Polska Sp. z o.o., Warszawa
Ropa naftowa i gaz ziemny Turkmenistanu
Turkmenistan Oil and Gas

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl