Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Kwiecień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Kwiecień

Sylwia Kowalska, Anna Przelaskowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Szacowanie porowatości neutronowej tzw. suchych iłów, na podstawie analizy składu mineralnego frakcji ilastej
Estimation of neutron porosity of dry clay on the basis of the analysis of mineralogical composition of clay fraction
Karolina Pieniążek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena zastosowania metody optymalizacji globalnej SA (Simulated Annealing) do wyznaczenia prędkości propagacji fali poprzecznej w ośrodkach geologicznych o różnej geometrii
Evaluation of application of SA method for estimation of shear wave velocity in the geological medium with varied geometry
Jadwiga Zalewska, Marek Dohnalik, Grażyna Sikora: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Możliwości rentgenowskiej tomografii komputerowej w rozpoznawaniu, obrazowaniu i szacowaniu wielkości szczelin
The roentgen computer microtomography possibilitys in recognition, imaging and extrapolation of aperture size
Anna Turkiewicz, Sławomir Falkowicz, Piotr Kapusta: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ biocydów i neutralizatorów siarkowodoru na zmiany przepuszczalności skały zbiornikowej
Effect of biocides and H2S Scavengers on permeability changes of reservoir rocks
Piotr Kasza: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Nowe technologie udostępniania złóż węglowodorów w otworach kierunkowych i poziomych
New completion technologies for horizontal and multilateral wells
Agnieszka Raźna: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ nastaw urządzeń zabezpieczających (wbudowanych we wspólny korpus) na pracę domowych reduktorów średniego ciśnienia
Affect of the safety devices sets (mounted in common body) on work of home middle pressure regulators
Mateusz Rataj, Zdzisław Gebhardt: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Możliwości uzyskiwania ekologicznej energii na stacjach redukcyjnych gazu
The getting possibility of ecological energy on gas station
Barbara Żmudzińska-Żurek, Barbara Kożuch, Jan Rakoczy: Politechnika Krakowska, Kraków
Badanie reakcji transestryfikacji triglicerydów oleju rzepakowego bioetanolem
Studies on transesterification of rapeseed oil triglicerides with bioethanol

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl