Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Styczeń

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Styczeń

Andrzej Kostecki: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Algorytm migracji MG(F-K) w monoklinalnym ośrodku model TTI
Algorithm MG(F-K) of migration in model TTI anisotropy
Jadwiga Zalewska, Marek Dohnalik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Anna Poszytek: Uniwersytet Warszawski
Charakterystyka przestrzeni porowej utworów czerwonego spągowca na podstawie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej.
The rotliegend sandstone pore-space characterization with the use of X-ray computed microtomography
Marcin Warnecki: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Solubility studies of CO2 and natural gases in reservoir brine
Dorota Kluk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badanie szybkości biodegradacji substancji ropopochodnych w odpadach wiertniczych.
Petroleum substances biodegradeability rate test of drilling waste
Elżbieta Skrzyńska, Jan Ogonowski: Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Kraków
Nowe drogi zagospodarowania ditlenku węgla. Część III - synteza węglowodorów z ditlenku węgla i wodoru.
New ways of carbon dioxide utilization. Part III - catalytic synthesis of hydrocarbons from mixture of hydrogen and carbon dioxide
Gerard Bartłomiejczyk: Stowarzyszenie Użytkowników Pojazdów Zasilanych Gazem Ziemnym GV Polska, Oddział Warszawa
Stacje tankowania pojazdów sprężonych gazem ziemnym. Część I
Stations which refuel vehicles with compressed natural gas. Part I
Joanna Karaś, Jarosław Molenda, Andrzej Urbański: Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Metoda diagnostyki ilości oleju przeciekowego w eksploatowanych, wodno-olejowych emulsjach chłodzącosmarujących.
Method for estimation of the amount of external oil in the exploited oil-in-water cutting emulsions
Beata Altkorn: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Błędy analityczne w oznaczaniu właściwości korodujących LPG na miedź.
Analytical errors in LPG copper corrosion testing

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl