Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Listopad

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Listopad

Lidia Dudek, Marek Stadtmüller: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wykorzystanie modelowania 3D w programie PetroCharge do określania zasobów ilościowych ropy naftowej i gazu ziemnego, z uwzględnieniem profilowań geofizyki wiertniczej
Application of 3D Modeling using PetroCharge Simulation to determine quantitative resources of crude oil and natural gas by utilisation of Geophysical Well Logging profiles
Krzysztof Żuławiński: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Detekcja i rozdzielczość czasowa, a zdolność rozdzielcza waveletu sejsmicznego w cienkich warstwach
Detectability, temporal resolution and wavelet resolving power in thin beds
Piotr Kosowski, Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Analiza rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2003-2009 i prognozy na lata 2010-2012
Analysis of the natural gas market in Poland in the years 2003-2009 and forecasts for 2010-2012
Wacława Piesik-Buś: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Analiza modelu geologicznego wytypowanego złoża gazu ziemnego do konwersji na PMG, z wykorzystaniem CO2 jako gazu buforowego
Analysis of the specified model of the geological deposits of natural gas for conversion to PMG, using CO2 as a buffer gas
Grzegorz Gałek: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Departament Inwestycji
Możliwości współfinansowania budowy podziemnych magazynów gazu w Polsce ze środków UE - doświadczenia PGNiG S.A. (część I)
The possibilities of co-financing the construction of underground gas storages in Poland from the EU funds - experiences by PGNiG S.A. (part I)
Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska, Marta Krysiak: Uniwersytet Śląski, Katedra Biochemii, Katowice
Ewa Kaczorek: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Poznań
Mikrobiologiczny rozkład alkanów ropopochodnych
Maciej Paczuski, Marzena Konopska, Alicja Fabisiak: Politechnika Warszawska, Instytut Chemii, Płock
Niektóre wskaźniki pracy węzła odsalania ropy naftowej
Some factors of crude oil desalting process
Beata Altkorn: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania rop naftowych dla potrzeb ich przechowywania w kawernach solnych
Crude oil examination for its storing away the salt caverns
Marta Baranik, Tomasz Łaczek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Właściwości niskotemperaturowe biopaliw zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych, pochodzących z przeróbki tłuszczów zwierzęcych
Low temperature properties of biofuels containing fatty acid, methyl esters from processing animal fatty acids
Aleksander Kopydłowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Metoda oznaczania barwnika Solvent Blue 35 w żeglugowych paliwach pozostałościowych
The new method for determination of Solvent Blue 35 in marine residual fuel oils
Xymena Mazur-Badura: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zapewnienie jakości przy oznaczaniu WWA w cząstkach stałych emitowanych z silników wysokoprężnych
The Quality Assurance of PAHs Determination in PM Emitted from Diesel Engines
Michał Wojtasik, Grażyna Żak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Szacowanie efektywności działania koloidalnych katalizatorów utleniania sadzy
Evaluation of catalytic effectiveness of colloidal soot oxidation catalysts

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl