Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Grudzień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Grudzień

Anna Półchłopek, Krzysztof Żuławiński: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena efektywności operatora ekstrapolacji pola falowego w głąb ośrodka anizotropowego typu VTI
The estimation of the effectivity of downward wavefield extrapolation operator in VTI anisotropic medium
Renata Cicha-Szot, Sławomir Falkowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ modyfikatora na właściwości wiskoelastyczne żeli krzemianowych
The influence of modifier on viscoelastic properties of silica-te gels
Bolesław Stasiowski: PGNiG S.A. Oddział w Sanoku, Teresa Wagner-Staszewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina
Extension of Underground Gas Storage Strachocina
Katarzyna Steczko, Marta Dobrzańska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej Wspólnoty Europejskiej
Polish Oil and Gas Mining in the face of today's environmental challenges and ecological policy of the European Community
Jakub Badowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
System komputerowy przeznaczony do gromadzenia i analizy danych o awariach na gazociągach przesyłowych
The computer system applied to the gathering and analysis of transmission gas pipeline incidents
Monika Tyszownicka, Jacek Jaworski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nowe podejście do kontroli metrologicznej przeliczników, w świetle wymagań dyrektywy MID
New approach to the metrological con-trol of gas volume conversion devices in the aspect of the MID directive's requirements
Jacek Jaworski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Certyfikacja gazomierzy miechowych na znak bezpieczeństwa i jakości "B" - potwierdzenie spełnienia specyficznych wymogów polskiego rynku
Certification of diaphragm gas meters for the safety and quality "B" mark - confirmation of the Polish market specific re-quirement fulfillment
Zbigniew Gacek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wymagania dyrektywy 2004/22/EC (MID) w zakresie oceny zgodności gazomierzy turbinowych
The requirements of the 2004/22/EC directive (MID) on conformi-ty assessment turbine gas meters
Roman Urba, Tadeusz Kwilosz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Metodyka pomiarowo-interpretacyjna wyników badań mikroklimatu i zapylenia, jako czynników środowiska w zakładach górnictwa nafty i gazu
A method of measurement and interpretation of microclimate and dust pollution me-asurements in the oil and gas mine environment
Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Stabilność Gasodor™ S-Free™ w instalacjach i urządzeniach nawaniających oraz jego oddziaływanie na materiały stosowane w gazownictwie
Gasodor™ S-Free™ stability in the odorizing instalation and units as well as its compatibility with piping materials
Xymena Mazur-Badura, Wojciech Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza profili WWA w cząstkach stałych (PM) emitowanych przy zastosowaniu paliw z biokomponentami
Effect of biodiesel blen-ding on profile of pahs in PM
Sylwia Jędrychowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Oznaczanie zawartości siarki w bioetanolu służącym jako komponent benzyn silnikowych
Determination of sulfur content in bioethanol as a component of petrol
Agnieszka Wieczorek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Oznaczanie zawartości fosforu w etanolu, jako komponencie benzyny silnikowej
Determination of phosphorus content in ethanol as a blending component for petrol
Bogusław Haduch: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Szara strefa rynku paliw, a błędy proceduralne przy zabezpieczaniu śladów przestępstwa
Grey zone in fuel's market whereas procedural mistakes in pro-tection of the crime traces

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl