Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Luty

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Luty

Andrzej Kostecki: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Algorytm migracji MG(F-K) dla anizotropowego ośrodka typu HTI (Horizontal Transversely Isotropy)
Algorithm of MG(F-K) migration for HTI (Horizontal Transversely Isotropy) media
Jadwiga Zalewska, Marek Dohnalik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Anna Poszytek: Uniwersytet Warszawski
Ocena przestrzeni porowej piaskowców z wykorzystaniem nowoczesnych metodyk badawczych: jądrowego rezonansu magnetycznego i mikrotomografii rentgenowskiej
The evaluation of sandstones pore networks with the use of nuclear magnetic resonance and X-ray computed microtomography methods
Kinga Rojek, Sławomir Wysocki: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Nowy polimer PT-43 do aktywacji bentonitów przeznaczonych do wierceń horyzontalno-kierunkowych
New polymer PT-43 for bentonite activation to HDD drilling
Marek Czupski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Ocena efektywności kwasowania matrycowego formacji węglanowych
Evaluation of the effectiveness of matrix acidizing in carbonate formations'
Gerard Bartłomiejczyk: Stowarzyszenie Użytkowników Pojazdów Zasilanych Gazem Ziemnym GV Polska, Oddział Warszawa
Stacje tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym. Część III
Stations which refuel vehicles with compressed natural gas. Part III
Bogusława Danek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Źródła zagrożeń jakości LPG
The sources of threats for the LPG quality
Wiesław Górski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Stan normalizacji LPG w Polsce - Gatunek A czy B?
The state of the standardization LPG in Poland - The grade A whether B?
Marek Kozak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Elementy walidacji metody oznaczania sodu techniką płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej, zgodnie z normą PN-EN 241:2007
Elements of validation of method of sodium determination by flame atomic absorption spectrometry according to the European Standard EN 241:2004

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl