Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Marzec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Marzec

Krzysztof Sowiżdżał, Marek Stadtmuller: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Metodyka konstrukcji przestrzennych modeli szczelinowatości poziomów zbiornikowych
Fracture modeling of dual - porosity reservoirs
Irena Matyasik, Tomasz Słoczyński: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Niekonwencjonalne złoża gazu - shale gas
Unconventional gas fields - shale gas
Jolanta Klaja, Irena Gąsior: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ilościowa ocena przestrzeni porowej zajętej wodą związaną w iłach, z wykorzystaniem metody magnetycznego rezonansu jądrowego
Quantitative assessment of porous space occupied by bound water in clays with use of nuclear magnetic resonance method
Małgorzata Kowalska-Włodarczyk, Barbara Darłak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i logiki rozmytej w tworzeniu baz danych dla złóż dual porosity - dual permeability
An application of neural network and fuzzy logic in making data bases of dual porosity - dual permeability reservoirs
Agnieszka Stachowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Inhibitorowa ochrona antykorozyjna dla urządzeń eksploatacyjnych i przesyłowych kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego
Anticorrosive protection with inhibitors for oil and gas production and transportation equipment
Magdalena Monika Jabłońska: Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warszawa
Hydraty metanu źródłem zanieczyszczenia atmosfery i środowiska
Methane hydrates as a source of atmosphere and environment pollution
Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Problem nieeadytywnych efektów mieszania dla parametru "prężność par" w trakcie blendingu biopaliwa E85
Problem of non additive blending effects for vapour pressure parameter during biofules E85 blending
Wiesław Górski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
MMT - dodatek przeciwstukowy do benzyny silnikowej
MMT - antiknock additive for the gasoline
Artur Antosz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Oleje transformatorowe - stan aktualny i perspektywy rozwoju
Transformer oils - current state and development perspectives

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl