Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Kwiecień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Kwiecień

Andrzej Kostecki: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Algorytm migracji MG(F-K) w ośrodku orthorhombowym
Algorithm of migration MG(F-K) in orthorhombic medium
Jadwiga Zalewska, Dariusz Cebulski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wyniki laboratoryjnych badań właściwości elektrycznych skał
Laboratory testing results of rock electrical parameters
Mateusz Masłowski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Testy laboratoryjne symulacji procesu selektywnego kwasowania złóż z udziałem azotu
Laboratory tests for selective acidizing simulation process of formations with nitrogen application
Dorota Wolicka: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Warszawa
Mikroorganizmy występujące w ropie naftowej i w wodach złożowych
Microorganisms in crude oil and formation waters
Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zaczyny cementowe do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w głębokich otworach wiertniczych w temperaturze dynamicznej do ok. 120°C
Cement slurry used for sealing facing pipes in deep drilled holes in dynamic temperature of 120°C
Agnieszka Stachowicz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Badania czystości powietrza w środowisku oraz na stanowiskach pracy w zakładach naftowych, zgodnie z obowiązującymi wymogami UE
Study of air purity in the environment and in the workstands of petroleum plants according to obligatory UE requirements
Grzegorz Demusiak: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Nowe metody kontroli szczelności sieci i instalacji gazu ziemnego, z wykorzystaniem ręcznych detektorów laserowych do zdalnego wykrywania wycieków metanu
New methods of gas networks and gas services tightness control using handheld laser remote methane detectors
Martynika Pałuchowska, Bogusława Danek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zmiany stabilności chemicznej benzyny silnikowej zawierającej do 10% (V/V) bioetanolu, podczas jej przechowywania w warunkach laboratoryjnych
Changes of chemical stability petrol containing 10% (V/V) bioethanol during laboratory conditions storage
Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zawartość zanieczyszczeń stałych w paliwach do silników Diesla, w aspekcie wymagań stawianych przez Światową Kartę Paliw
Particulate contamination in fuels for diesel engines in aspect of Worldwide Fuel Charter requirements

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl