Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Czerwiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Czerwiec

Sylwia Kowalska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków, Anna Lewandowska: Instytut Nauk Geologicznych UJ, Kraków,
Arkadiusz Buniak: PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze
Przyczyny powstawania anomalnych wskazań profilowania gamma SPG) w skałach czerwonego spągowca z rejonu wyniesienia wolsztyńskiego
Reasons of the anomalous indications of the gamma ray logs for the Lower Permian rocks from the Wolsztyn High area
Marek Dohnalik, Jan Kaczmarczyk, Jadwiga Zalewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Metodyka ekstrakcji parametrów geometrycznych sieci porowej z obrazów micro-CT (program MAVI)
Methodology of micro-CT images pore network geometrical parameters extraction with the use of MAVI software
Jadwiga Zalewska, Grażyna Łykowska, Jan Kaczmarczyk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych
The application of X-ray computed microtomography in carbonate rocks analysis
Anna Leginowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza procedur wizualizacji danych sejsmicznych z wykorzystaniem systemu Petrel
The analysis of seismic data visualization procedures with use of Petrel system
Jan Lubaś, Mateusz Masłowski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Analiza zjawisk wchłaniania kapilarnego w szczelinowatych utworach dolomitu głównego
Analysis of spontaneous imbibition in the naturally fractured rocks of Main Dolomite
Zenobia Kątna: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wpływ szkła wodnego potasowego na parametry zaczynów cementowo-lateksowych
The effect of potassium water glass on cement-latex slurry parameters
Marcin Kremieniewski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Lekkie zaczyny cementowe do uszczelniania technicznych kolumn rur okładzinowych
Light cement slurries used for sealing technical facing pipes
Ewa Radziemska, Piotr Ostrowski, Witold M. Lewandowski, Michał Ryms: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
Aspekty ekologiczne i ekonomiczne recyklingu krzemowych ogniw i modułów fotowoltaicznych
Ecological and economic aspects of recycling silicon photovoltaic solar cells and modules
Anna Krasińska, Anna Król: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie czujnika pasywnego własnej konstrukcji do wyznaczania stężenia rtęci w powietrzu, emisji rtęci z elementów środowiska oraz zawartości rtęci w glebie
Passive sampler of own design for determination of mercury concentration in air, content in soil and emission from soil and water
Maciej Markiewicz, Paweł Stochaj: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ochrona katodowa zbiorników za pomocą anod galwanicznych
Cathodic protection of the tanks using galvanic anodes
Elżbieta Trzaska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Laboratoryjne metody badania procesu starzenia lepiszczy asfaltowych, symulujące starzenie technologiczne i eksploatacyjne
The laboratory methods of testing bitumen binders ageing processes to simulate technological and operational ageing
Zofia Błaszkiewicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Sto posiedzeń Komitetu Technicznego 222 - w interpretacji statystycznej
One hundred meetings of the Technical Committee 222 - statistical interpretation

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl