Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Lipiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Lipiec

Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dobór parametrów petrofizycznych węglanowych skał zbiornikowych w celu podwyższenia dokładności wyznaczenia współczynnika nasycenia wodą
Selection of petrophysical parameters to improve water saturation in carbonate reservoirs
Piotr Łętkowski, Adam Pańko, Andrzej Gołąbek: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Prognozowanie ciśnień dennych podziemnego magazynu gazu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych
Forecasting and Controling of Underground Gas Storage by means of Artificial Neural Networks
Robert Bartoń: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie pomiarów PPS 3C do szczegółowego odwzorowania i interpretacji strefy okołootworowej
Application of VSP 3C measurement to the detailed mapping and interpretation of near-wellbore zone
Roman Urba: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Niepewność pomiaru fizykomechanicznych czynników środowiskowych w zakładach górnictwa nafty i gazu
The uncertainty of the measurement of physico-mechanical environmental factors in petroleum and gas mining industry
Małgorzata Uliasz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wykorzystanie związków aminowych w technologii płuczek wiertniczych
Application of amine compounds in drilling mud technology
Ewa Klugman-Radziemska, Witold M. Lewandowski, Krzysztof Ciunel, Piotr Meler, Michał Ryms: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
Bilans energetyczny cyklu produkcji i eksploatacji RME w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Energetic balance of RME production and utilization cycle in an individual household
Grzegorz Kołodziejak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena możliwości minimalizacji zagrożeń powodowanych ekshalacjami gazu ziemnego na terenie miasta Przeworsk
Feasibility assessment for minimization of natural gas exhalation related hazards in the area of Przeworsk city
Anna Wróblewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena możliwości stosowania w instalacjach gazowych systemów rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych
Estimate of capability of application multilayer plastic piping systems in gas installations
Алексей Лоскутов, Елена Соснина: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород, Россия
Повышение эффективности использования альтернативных источников электроэнергии в системах электроснабжения
Zwiększenie efektywności wykorzystania alternatywnych źródeł elektroenergii w systemach zasilania energią elektryczną
Marek Kozak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej, ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej w badaniach przetworów naftowych
Application of inductively coupled plasma optical emission spectrometry to investigation of petroleum products
Łukasz Jęczmionek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce jako surowce do uzyskiwania biokomponentów paliwowych II generacji
Plant oils and animal fats as a feed in the process of second generation biofuels production
Józef Such: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Możliwości wykorzystania znaczników chemicznych w krajowym górnictwie nafty i gazu
Possible use of chemical tracers in the national oil and gas exploration industry

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl