Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Sierpień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Sierpień

Jadwiga Zalewska, Jan Kaczmarczyk, Marek Dohnalik, Dariusz Cebulski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków,
Anna Poszytek Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Analiza własności zbiornikowych skał węglanowych z wykorzystaniem mikrotomografii rentgenowskiej
Analysis of carbonate rocks reservoir properties with X-ray microtomography
Irena Gąsior, Anna Przelaskowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Charakterystyka parametrów termicznych skał mezopaleozoicznych z rejonu Kraków-Dębica
Thermal properties of the Mesozoic and upper Paleozoik rocks from the Tarnów-Dębica area
Mariusz Miziołek: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Mapa geologiczna fałdu Strachociny. Nowe dane na starej mapie. Część I
Strachocina Fold Geologic Map. New Data on the Existing Map. Part I
Witold M. Lewandowski, Michał Ryms, Piotr Meler: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
Termiczno-chemiczna piroliza do biopaliw ciekłych i gazowych, jako metoda podnoszenia sprawności konwersji energii biomasy
Termochemical pyrolysis into liquid and gas biofuels as a method of increasing biomass energy conversion efficiency
Jan Nowak, Kamilla Olszewska, Andrzej Pawłowski: PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, Poznań,
Małgorzata Sierpińska: PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Stan zaawansowania budowy podziemnych magazynów gazu w obszarze działania PGNiG S.A. Oddziału w Zielonej Górze
Current status of the construction of underground gas storages in the area of PGNiG S.A. Branch in Zielona Gora
Joanna Niemczewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena opłacalności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na przykładzie biogazowni rolniczej
Feasibility assessment of electrical and thermal energy production from biogas using biogas plant as an example
Tadeusz Dziedzic: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Koszty stosowania gazowych kotłów grzewczych kondensacyjnych, w stosunku do kotłów gazowych niskotemperaturowych i kotłów opalanych paliwami stałymi
The costs of using gas condensing boilers in relation to low temperature gas boilers and solid fuel boilers
Robert Wojtowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Efektywność ekonomiczna przykładowego układu trójgeneracyjnego przy uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia
The economic efficiency the exemplary trigeneration system with regard of receipts from the certificates of origin
Wojciech Krasodomski, Michał Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
GC/MS application in the structural group analysis of basic lubricant oils. Part I - State of knowledge
Problemy stosowania techniki GC/MS w badaniach składu strukturalno-grupowego podstawowych olejów smarowych. Cz. 1 - Stan wiedzy
Tomasz Łaczek, Kamil Berdechowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ modyfikatorów spalania na zmiany emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych w spalinach, powstających podczas spalania lekkich olejów opałowych
The influence of combustion improver type additives on the changes of gas-dust emissions in flue gases originated from light heating oils combustion
Halina Syrek, Artur Antosz, Andrzej Pirowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania laboratoryjne nad wytwarzaniem mikroemulsji woskowych metodą wysokociśnieniowej homogenizacji
Laboratory investigations into the production of wax microemulsions by high-pressure homogenization
Monika Materska, Michał Wojtasik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej oraz techniki Dynamicznego Rozpraszania Światła w badaniach koloidalnych dodatków uszlachetniających do paliw zawierających tlenki żelaza
Characterization of colloidal additives of iron oxides using transmission electron microscopy (TEM) and dynamic light scattering spectroscopy (DLS) technique

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl