Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Październik

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Październik

Piotr Kasza: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych złożach węglowodorów
Stimulation treatments in unconventional hydrocarbon reservoirs
Jadwiga Zalewska, Marek Dohnalik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Comparison of rock pore space based on X-ray computed microtomography (micro-CT) and nuclear magnetic resonance (NMR) data. Part III
Porównanie przestrzeni porowej skał w oparciu o dane mikrotomografii rentgenowskiej (micro-CT) i jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Część III
Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zaczyny cementowe do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w podziemnych magazynach gazu
Cement slurry used for cementing casing in underground gas storages
Anita Łupińska, Piotr Błachowski: BSiPG GAZOPROJEKT S.A.
Projekty infrastruktury nadziemnej dla zagospodarowania złóż ropy i gazu ziemnego z zastosowaniem komputerowych obliczeń procesowych
Design of surface infrastructure for gas and oil field development with the use of computer calculations
Joanna Zaleska-Bartosz, Piotr Klimek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Łańcuch dostaw skroplonego gazu ziemnego - aspekty ekologiczne
LNG supply chain - ecological aspects
Marek Janiga, Małgorzata Kania: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Oznaczanie związków typu BTEX w wodach metodą chromatografii gazowej, z zastosowaniem techniki Purge and Trap
Determination of BTEX compounds in waters using gas chromatography with Purge and Trap system
Jarosław Markowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badanie stabilności nowych dodatków FBC oraz uszlachetnionych tymi dodatkami paliw
Stability testing of new FBC additives and Diesel fuels with them
Łukasz Jęczmionek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Odpadowe oleje roślinne jako surowiec do otrzymywania biokomponentów II generacji
Waste natural oils as a feed for the second generation biocomponents production

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl