Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Grudzień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Grudzień

Vladimir A. Kuzmin, Nikolay N. Mikhailov, Vyacheslav M. Maximov, Irina P. Gurbatova
The Institute of Oil and Gas Problems of the Russian Academy of Science, Moscow
The results of study of carbonate rock microstructural anisotropy obtained in electron microscopy and computer image analysis
Wyniki badań mikrostrukturalnej anizotropii skały węglanowej metodami mikroskopii elektronowej oraz analizy obrazu komputerowego
Piotr Kasza: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zabiegi hydraulicznego szczelinowania w formacjach łupkowych
Hydraulic fracturing treatments in the shale reservoirs
Wacława Piesik-Buś: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Analiza warunków hydrodynamicznych dla akumulacji węglowodorów w utworach czerwonego spągowca na złożach gazowych monokliny przedsudeckiej
Analysis of hydrodynamic conditions for the accumulation of hydrocarbons in the works of Rot-liegend gas fields in the Sudetic monocline
Wiesław Szott, Andrzej Gołąbek: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Symulacje procesów eksploata-cji złóż naftowych z zastosowaniem sterowania sprzężeniem zwrotnym. Część I. Sterowanie eksploatacją złóż i PMG
Reservoir simulations of production processes using feed-back mechanisms. Part I. Control-ling of hydrocarbon and UGS reservoir production simulations
Łukasz Kut: Instytut Nafty i Gazu, Kraków: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego
Influence of microcement on parameters of leavens and cement stone
Tadeusz Schuster: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Adam Bogucki: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa
Trzy lata monitoringu parametrów cieplnych gazu ziemnego w krajowym systemie dystrybucyjnym
Three years of monitoring of calorific parameters in the domestic natural gas distribution system
Jakub Badowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wizualizacja ryzyka eksploatacyjnego gazociągów w wybranym systemie informacji geograficznej (GIS)
Visualization of the gas pipeline exploitation risk in the selected geographic information system (GIS)
Mateusz Rataj: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania zabezpieczeń zapalniczek przed ich uruchomieniem przez dzieci - interpretacja wyników oraz trudności związane z wykonywaniem badań
Approvals of children safe protect in lighters - interpretation of results and the difficulties associated with the exercise test
Martynika Pałuchowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków,
Janusz Jakóbiec: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Badania właściwości użytkowych benzyny silnikowej E10
The study of performance of E10 engine petrol
Winicjusz Stanik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
140 lat działalności i rozwoju technologicznego Spółki Nitroerg
140 years of activity and technological development of the Nitroerg Company

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl