Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Marzec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Marzec

Andrzej Gołąbek, Krzysztof Miłek, Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Symulacyjne modelowanie procesu konwersji złoża na PMG i regularnej jego pracy, z udziałem CO2 jako gazu buforowego. Część I - Konstrukcja i weryfikacja modelu, symulacja procesu wytwarzania buforu magazynu
Simulation modeling of the natural gas to UGS reservoir conversion with CO2 as cushion gas. Part I. Model construc-tion and calibration, UGS generation
Piotr Łętkowski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Automatyczna kalibracja symulacyjnego modelu złożowego w bliskim otoczeniu odwiertu
Automatic history matching of reservoir simulation models in well's surroundings area
Andrzej Janocha: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Badania procesów korozji w odwiertach o dużej zawartości rtęci
Studies of corrosion in wells with high mercury content
Marcin Kremieniewski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Proces migracji gazu w trakcie wiązania zaczynu cementowego
Process of gas migration during the bonding of the cement slurry
Sławomir Błaż: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zapobieganie zanikom płuczek w formacje skalne w procesie wiercenia
Preventing drilling fluid losses in the formations rock in the drilling process
Tadeusz Kwilosz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zastosowanie metody statystycznej do oszacowania zapasu strategicznego PMG, z uwzględnieniem niepewności wyznaczenia parametrów pracy systemu gazowniczego
The use of the statistic methods in UGS strategic gas reserves estimation based on un-certainties connected to pressure in gas pipelines and gas storage production rates
Jan Czerwiński: University of Applied Sciences, Switzerland
Zbigniew Stępień, Stanisław Oleksiak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Andersen Otto: Western Norway Research Institute, Norway
Influences of biocomponents (RME) on emissions of a Diesel engine with SCR
Wpływ biokomponentów (RME) na emisję silnika Diesla z układem SCR
Grażyna Żak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie metod termograwimetrycznych do oceny stabilności termicznej dodatków detergentowych do oleju napędowego
The application of thermogravimetric methods to evaluate thermal stability of diesel oil detergent additives

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl