Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Kwiecień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Kwiecień

Jan Kaczmarczyk, Marek Dohnalik, Jadwiga Zalewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Evaluation of Carbonate Rock Permeability, with the Use of X-ray Computed Microtomography
Ocena przepuszczalności skał węglanowych przy użyciu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej
Andrzej Gołąbek, Krzysztof Miłek, Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Symulacyjne mo-delowanie procesu konwersji złoża na PMG i regularnej jego pracy, z udziałem CO2 jako gazu buforowego. Część II - Symulacyjne prognozy pracy magazynu
Simulation modeling of the natural gas to UGS res-ervoir conversion with CO2 as cushion gas. Part II - Simulation of UGS operation
Grzegorz Zima: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Rozkład koloidów ochronnych płuczek wiertniczych środkami enzymatycznymi
The decomposition of colloids used in drilling fluids by enzyme agents
Marek Czupski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Problemy stabilizacji węglowodorów podczas zabiegów kwasowania
Problems of hydrocarbons stabilization during acidizing treatments
Mateusz Rataj: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza porównawcza sposobu pomiaru jakości spalania gazu w palnikach odkrytych
A comparative analysis of how to measure the quality of open burners according
Maciej Basiura: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu odporności EMC
Inter laboratory comparison in the domain of electromagnetic immunity
Zbigniew Stępień, Wiesława Urzędowska, Stanisław Oleksiak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Jan Czerwiński: University of Applied Sciences (AFHB), Szwajcaria
Otto Andersen: Western Norway Re-search Institute (Vestlandsforsking), Norwegia
Oddziaływanie olejów napędowych zawierających FAME na procesy degradacji smarowych olejów silnikowych i wielkość emisji cząstek stałych
Influence of Diesel fuels containing FAME on engine lube oil degradation and particulate matter (PM) emission
Jarosław Markowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Dyspersja tlenków żelaza - aktualny stan wiedzy
Ferrous oxides dispersion - current state of arts

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl