Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Maj

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Maj

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Polish Shale Gas
Polski gaz łupkowy
Irena Matyasik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Geological-geochemical assessment of occurrence and ex-traction of shale gas in Poland
Geologiczno-geochemiczna ocena występowania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce
Grzegorz Leśniak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
An application of microscopic analyses in shale gas rock description
Zastosowanie analizy mikroskopowej w opisie skał zawierających gaz łupkowy
Barbara Darłak, Małgorzata Kowalska-Włodarczyk, Piotr Such: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Methodo-logical aspects of porosity and pore space measurements in shale rocks
Metodyczne aspekty badania porowatości i parametrów przestrzeni porowej w skałach łupkowych
Jadwiga Zalewska, Jan Kaczmarczyk, Grażyna Łykowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Use of X-ray computed microtomography for analysis of drill cores
Wykorzystanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej do analizy rdzeni wiertniczych
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Simple ways to evaluate the effectiveness of stimulation treatments in the layers of shales
Ocena efektywności zabiegów stymulacyjnych w warstwach łupków
Julita Piskowska-Wasiak: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Oczyszczanie i przetwarzanie gazu ze zgazowania biomasy w celu wytworzenia SNG (Substitute Natural Gas)
Cleaning and conditioning of gas from biomass gasification for production of SNG (Substitute Natural Gas)
Jarosław Molenda, Tomasz Wójcicki, Ewa Pawelec: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do ilościowego opisu oddziaływań adhezyjnych smaru plastycznego z powierzchnią stali
Application of a computer image analysis for quantitative description of adhesive inter-actions between grease and steel surface

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl