Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Lipiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Lipiec

Joanna Lewandowska: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Analiza niepewności określania zasobów złóż węglowodorów, na przykładzie złoża gazowo-kondensatowego
The analysis of uncertainty in defining the reserves of hydrocarbon deposits on the example of gas and condensate deposits
Marcin Warnecki: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Doskonalenie techniki badań warunków flokulacji asfaltenów metodą prześwietlania ropy strumieniem światła podczerwonego
Improving the technique of testing the asphaltene flocculation conditions by screening the oil with infrared light
Jerzy Dudek, Joanna Zaleska-Bartosz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena możliwości realizacji inwestycji budowlanych na terenie złoża Przeworsk, w kontekście występowania zagrożeń ekshalacji gazu ziemnego
Evaluation of the possibilities of running construction works in the area of Przeworsk deposit in the face of gas exhalation hazards
Antoni Frodyma: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Intensywne udostępnianie złóż węglowodorów tech-niką perforacyjną. Część I: Uszkodzenie perforacyjne strefy przyotworowej
Intensive development of hydrocarbon reservoirs using perforation technique. Part I: Perforation damage of near-bore area
Halina Syrek, Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Development of refining industry and reduction of greenhouse gas emission
Rozwój przemysłu rafineryjnego a redukcja emisji gazów cieplarnianych
Piotr Klimek, Grzegorz Kołodziejak, Joanna Niemczewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Określenie metody optymalnej do wdrożenia, podnoszącej efektywność degazacji terenu złoża Przeworsk
Determination of optimal method for enhancing the effectiveness of degasification in the Przeworsk reservoir area
Monika Tyszownicka: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wzrost dokładności pomiarów rozliczeniowych w gazownictwie, w kontekście nowych wymagań stawianych przetwornikom temperatury i ciśnienia
In-crease in accuracy of custody transfer in gas industry in the aspect of new requirements set towards temperature and pressure transducers
Elżbieta Trzaska, Iwona Rycaj: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Koordynacja i uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych, w zakresie smarów plastycznych i asfaltów
Coordination and participation in interlaboratory tests for plastic greases and bitumens
Zygmunt Burnus: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nowa metoda oznaczania sumarycznej zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych
New method for determination of total fatty acid methyl esters content

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl