Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Sierpień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Sierpień

Jadwiga Zalewska, Jan Kaczmarczyk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analysis of rock samples' internal pore structure based on X-ray computed microtomography data. Part I
Analiza wewnętrznej struktury porowej próbek skał na podstawie danych mikrotomografii rentgenowskiej. Część I
Lidia Dudek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza zmiany objętości węglowodorów gromadzonych w danej strukturze w czasie geologicznym z wykorzystaniem modelowania PetroCharge
Quantitative ana-lysis of hydrocarbon reservoir variations accumulated in selected region (structure) versus geological time using PetroCharge modeling
Antoni Frodyma: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Intensywne udostępnianie złóż węglowodorów techniką perforacyjną. Część II. Perforacja przy ekstremalnym nadciśnieniu
Intensive completion of hydrocarbon reservoirs with perforating technique. Part II. Extreme overbalance perforation
Jerzy Dudek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza zagrożeń emisją biogazu na terenie po zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Krośnie
Evaluation of hazards caused by biogas emission in municipal waste dump in Krosno
Jerzy Dudek, Piotr Klimek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków,
Krystyna Flak: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków
Optymalizacja procesu wytwarzania energii odnawialnej na składowisku odpadów komunalnych "Barycz" w Krakowie - modernizacja stacji przesyłowej biogazu
Optimization of Renewable Energy Generation Process on Municipal Landfill Site "Barycz" in Kraków - Landfill Gas Pumping Station Modernization
Anna Zajezierska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Stabilność koloidalna smarów plastycznych
Colloidal stability of lubricating greases
Bogusława Danek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zmiany właściwości określających stabilność chemiczną biopaliwa E85 podczas jego magazynowania
The results showed resistance of biofuel E85 to aging processes during its the 6-month storage
Bogusław Haduch: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Praca w laboratorium badawczym a strefy zagrożenia wybuchem. Część I. Laboratorium badawcze LPG
Working in the research laboratory and hazardous areas. Part I. Laboratory testing of LPG

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl