Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Wrzesień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Wrzesień

Maciej Kaliski, Adam Szurlej: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Michał Paszkowski, Piotr Janusz: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
Rola i znaczenie mechanizmów antykryzysowych w sektorze gazu ziemnego
Role and the meaning of mechanisms preventing from crisis in natural gas sector
Jadwiga Zalewska, Dariusz Cebulski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analysis of rock pore space saturation distribution with Nuclear Magnetic Resonance (NMR) method. Part II
Analiza rozkładu nasycenia przestrzeni porowej skał metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Część II
Anna Leginowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza atrybutów danych sejsmicznych 3D występujących w systemie Petrel
The analysis of 3D data seismic attributes with use of Petrel system
Stanisław Bednarz, Bogusław Ładecki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków
Badania nieniszczące urządzeń i sprzętu wiertniczego - wybrane przykłady
Nondestructive examination of drilling equipment - selected examples
Anna Krasińska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Doskonalenie metod oznaczania zawartości substancji nieorganicznych w powietrzu, na przykładzie par rtęci
Improvement of inorganic matter determination methods in air - example of mercury vapour determination
Anna Bartyzel: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania laboratoryjne procesów ciągłej ekstrakcji rozpuszczalnikowej
Laboratory research of continuous processes of solvent extraction
Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ FAME pochodzenia zwierzęcego na stabilność oksydacyjną olejów napędowych
Impact of FAME's derived from animal fats on diesel fuels oxidation stability
Halina Syrek, Artur Antosz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Emulsje woskowe - innowacyjne produkty, innowacyjne technologie wytwarzania
Wax emulsions - innovative products, innovative fabricating technologies

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl