Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Październik

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Październik

Piotr Jakubowicz, Teresa Steliga: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Assessment of the Main Threats to Injection Well Damage Caused by Reservoir Waters using AquaChem Software as well as Laboratory Tests Application
Określenie głównych zagrożeń dla pracy odwiertu zatłaczającego wody złożowe z wykorzystaniem programu AquaChem i badań laboratoryjnych
Grzegorz Demusiak: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Otrzymywanie paliwa wodorowego metodą reformowania gazu ziemnego dla ogniw paliwowych małej mocy
Natural gas reforming as a method of producing hydrogen fuel for low-power fuel cells
Wojciech Mazela, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena efektywności rozdzielania emulsji woda-ropa naftowa za pomocą demulgatorów zawierających dendrymery
As-sessing the effectiveness of the separation of water - oil emulsions with demulsifiers containing dendrimers
Michał Krasodomski, Wojciech Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania trwałości termicznej dodatków dyspergująco-myjących do paliw silnikowych z wykorzystaniem technik analizy termicznej. Część I. Stan wiedzy
Studies of thermal stabilities of detergent-dispersant additives for engine fuels using thermal analysis techniques. Part I. State of knowledge
Anna Bartyzel: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badanie selektywności rozpuszczalników organicznych stosowanych w procesach ciągłej ekstrakcji rozpuszczalnikowej wysokoaromatycznych olejów naftowych
The study of selectivity of organic solvents used in the processes of solvent extraction of high aromatic oils
Agnieszka Wieczorek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena możliwości wykorzystania techniki spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali do badania zawartości szkodliwych i kancerogennych metali ciężkich w produktach naftowych
Evaluation of petroleum products for their carcinogenic elements content, with the use of the XRF spectrometry
Bogusława Danek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ właściwości frakcji benzynowych na parametry składu frakcyjnego paliwa etanolowego E85
The impact of properties of gasoline fractions on the distillation characteristics of Ethanol (E85) automotive fuel
Anna Zajezierska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Smary plastyczne - europejskie normy klasyfikacyjne i wymagania jakościowe
Greases - European Classification Norms and Quality Requirements
Magdalena Monika Jabłońska: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Środki smarowe - znakowanie ekologiczne
Lubricants - Ecolabelling
Piotr Szewczyk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania rurociągów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) w świetle wymagań normy PN-EN ISO 14692
Testing of reinforced glass fiber (GRP) plastic pipes, according to PN-EN ISO 14692
Cezary Behrendt, Andrzej Adamkiewicz: Akademia Morska w Szczecinie
Układy energetyczne statków typu LNG
LNG carrier, power systems

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl