Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Listopad

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Listopad

Lidia Dudek, Piotr Kapusta: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie geochemicznych i mikrobiologicznych badań powierzchniowych w celu prześledzenia procesów migracji węglowodorów w rejonie zapadliska przedkarpackiego (Bochnia-Tarnów)
Application of microbiological and geochemical surface methods to trace hydrocarbon migration processes in carpathian foredeep (Bochnia-Tarnów region)
Barbara Darłak, Małgorzata Kowalska-Włodarczyk, Piotr Such: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nowe możliwości analityczne i interpretacyjne w badaniach właściwości petrofizycznych skał łupkowych
New analytical and interpretive possibilities in the studies of the petrophysical properties of shale rocks
Irena Matyasik, Wojciech Bieleń, Marek Janiga: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Leszek Jankowski: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Geochemiczna charakterystyka naturalnych powierzchniowych wycieków węglowodorowych na podstawie badań GC oraz GC-MS
Geochemical characterization of natural hydrocarbon seepages based on GC and GCMS analysis
Mariusz Miziołek, Bogdan Filar: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Budowa geologiczna zlewni potoku Chyrowskiego w rejonie Dukli
The geological structure of the area of the Chyrowski stream in Dukla
Łukasz Habera: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Model termodynamiczny do wyznaczania minimalnego ciśnienia mieszania MMP (minimum miscibility pressure) układu CO2-ropa naftowa
Thermodynamic model to determine the minimum miscibility pressure of CO2-crude oil system
Andrzej Dietrich: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Gas pipeline risk assessment by Internet application
Ocena ryzyka eksploatacyjnego gazociągu przy pomocy aplikacji internetowej
Magdalena Szlęk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Światowe trendy analityczne w oznaczaniu składników śladowych zawartych w biogazie
Analysis of global trends in the determination of biogas trace components
Jerzy Kuśnierczyk: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Badanie procesu dyfuzji gazu ziemnego na kontakcie z benzyną w warunkach ciśnienia i temperatury
Natural gas diffusion study in contact with gasoline under pressure and temperature
Stanisław Oleksiak, Magdalena Żółty: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wybrane metody badań do monitoringu środków smarowych
Selected test methods in use for the monitoring of lubricants
Sylwia Jędrychowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej. Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej
The possibilities of using Raman spectroscopy in the oil industry. Part I. Theoretical background of Raman spectroscopy
Marek Kwinta: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena wyników badań typu Round Robin dla paliw silnikowych
Evaluation of Round Robin Test results for motor fuels
Marek Kozak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie reaktora mikrofalowego do mineralizacji próbek z matrycą węglowodorową
The application of a microwave reactor for the digestion of solid samples with hydrocarbon matrix
Rafał Kozdrach: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom
Wpływ wymuszeń mechanicznych na zmianę właściwości smarnych biodegradowalnego smaru plastycznego wytworzonego na bazie roślinnej
The influence of mechanical forces for change of lubricating properties of biodegradable lubricating grease made on vegetable base
Jakub Badowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zunifikowany format danych jako kamień milowy w procesie gromadzenia informacji o awariach na gazociągach przesyłowych
A unified data format as a milestone in the process of gathering information about breakdowns in gas transmission pipelines
Zofia Blaszkiewicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Prace normalizacyjne dotyczące identyfikacji produktów pochodzenia biologicznego oraz oceny biokomponentów i biopaliw na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju
Standardization work on the identification of products of biological origin and bio-components as well as evaluation of biofuels in compliance with the sustainability criteria

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl