Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Grudzień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Grudzień

Wiesław Szott, Andrzej Gołąbek: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Symulacje procesu eksploatacji złóż gazu ziemnego w formacjach łupkowych (shale gas)
Production Simulation of Shale Gas Reservoirs
Krzysztof Żuławiński: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Inwersja spektralna oparta na adaptacyjnej metodzie tworzenia rozwinięć sygnałów falkowych
Spectral Inversion Based on Signal Wavelet Expansions Using The Optimization Method
Maja Mroczkowska-Szerszeń, Sylwia Kowalska, Anna Przelaskowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie analizy spektroskopowej w podczerwieni w badaniach skał z pogranicza diagenezy i anchimetamorfizmu
Application of infrared spectroscopic analysis in the study of diagenetic and very low grade metamorphic rocks
Grażyna Łykowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Trójwymiarowa wizualizacja szczelin metodą mikrotomografii rentgenowskiej
Three-dimensional visualization of fracture apertures using micro computed tomography
Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Bilansowa metoda modelowania wypierania mieszającego w ośrodku porowatym
Material balance method for the modeling of miscible displacement in porous media
Jadwiga Zamojcin: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Analiza możliwości wykorzystania solanek jodkowo-bromkowych towarzyszących złożom ropnogazowym
Analyzing the possible economic usage of iodide-bromide brines associated with oil and natural gas deposits
Bogdan Filar, Roman Dusza i Mariusz Miziołek: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wody mineralne na fałdzie Krościenka w Krośnie
Mineral waters in the Krościenko fold located in Krosno
Bogdan Filar, Mariusz Miziołek: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Adam Hoszowski: PGNiG S.A., Oddział Sanok
Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji magazynu, po rozbudowie pojemności czynnej zakończonej w 2011 r.
UGS Strachocina parameters achieved in the first cycle of storage operations, after working volume enlargement completion in 2011
Mariusz Miziołek, Jadwiga Zamojcin: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Mapa geologiczna fałdu Strachociny. Nowe dane na starej mapie. Część II – Wyniki badań kartograficznych w rejonie fałdu Strachociny
Geological map of the Strachocina fold. New Data on the Existing Map. Part II – The results of mapping works in the Strachocina fold area
Łukasz Habera: Instytut Nafty i Gazu, Kraków,
Andrzej Papliński: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa,
Zenon Wilk, Piotr Koślik: Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa – Oddział w Krupskim Młynie
Laserowe inicjowanie detonacji perforatora – badania w zbiorniku balistycznym
The laser ignition of cumulative charges – detonating tests in ballistic chamber
Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Wykorzystanie pomiarów on-line stężenia tht do celów rozliczeń usługi nawaniania
On-line determination of THT concentration for the accounting of gas odorisation services
Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Skuteczność metody absorpcyjnego usuwania tht z nawonionego gazu ziemnego, z zastosowaniem nadtlenku wodoru
Efficacy of the absorption method for tht removal from odorized natural gas usingwith use of hydrogen peroxide
Monika Tyszownicka, Jacek Jaworski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wybrane problemy systemu oceny zgodności i prawnej kontroli metrologicznej na przykładzie gazomierzy i przeliczników
Traps of the Conformity Assessment System. Case of volume conversion devices and gas meters
Grzegorz Kołodziejak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Możliwości wykorzystania potencjału energetycznego biogazu powstającego w trakcie procesu oczyszczania ścieków. Analiza opłacalności proponowanych rozwiązań
The possibility of using the energy potential of biogas produced during the wastewater treatment process. Cost effectiveness analysis of the proposed solutions
Delfina Rogowska, Jan Lubowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza możliwości obniżenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu paliwowego
Analysis of possibilities to reduce greenhouse gas emission in the life cycle of bioethanol
Karolina Pirowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena niepewności rozwiązania w modelowaniu zmienności przestrzennej parametrów ośrodka za pomocą metody kosymulacji
Uncertainty assessment in the estimation of medium parameters using co-simulation
Roman Urba, Tadeusz Kwilosz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Emisja hałasu urządzeń wiertniczych do środowiska obsługi wiertnic
Noise emission by drilling equipment into drill rig service environment
Beata Altkorn, Marek Kwinta: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Metodyka laboratoryjnej symulacji podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych w kawernach solnych
Laboratory simulation of underground storage of crude oil and oil products in salt caverns
Beata Altkorn: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Określanie poddyscyplin, wymagających uczestnictwa w badaniach międzylaboratoryjnych, w laboratorium branży naftowej
Sub-discipline determination, requiring participation in proficiency testing, in the oil industry’s laboratories
Bogusław Haduch, Beata Altkorn: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bezpieczeństwo funkcjonalne w laboratoriach wykonujących badania jakościowe LPG
Functional safety in Lpg quality controlling laboratories
Bogusław Haduch: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie symulacji neuronowych i algorytmów logiki rozmytej dla opisu nieliniowych zależności we właściwościach benzyn silnikowych zawierających w swoim składzie bioetanol
The use of simulation algorithms, neural and fuzzy logic to describe non-linear relationships in the properties of gasoline-containing bioethanol in its composition
Wiesława Urzędowska, Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wybrane zagadnienia dotyczące zmian właściwości silnikowego oleju smarowego w eksploatacji
Selected issues concerning the changes of engine lubrication oil properties during exploitation
Elżbieta Trzaska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Kohezja asfaltów drogowych – badanie metodą testu wahadłowego
Cohesion of paving – by way of the pendulum test
Maria Łenyk, Jarosław Markowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Oznaczanie zdolności do rozpuszczania węglowodorowych rozpuszczalników i ich mieszanin metodą kauri-butanol
Determination of the dissolution of hydrocarbon solvents and their mixtures by Kauri-Butanol Method
Barbara Gaździk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Efektywne deemulgatory do lekkich rop naftowych przeznaczone do stosowania na platformach wydobywczych
Effective demulsifiers for light crude oil to application on oil platforms
Anna Król, Jadwiga Holewa: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w biogazie
Determination PAH in biogas
Anna Rembiesa-Śmiszek, Agnieszka Skibińska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Smary sulfonianowe do trudnych zastosowań
Overbased calucium sulfonate greases for difficult applications
Halina Syrek, Artur Antosz, Andrzej Pirowski, Tadeusz Kaczor: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania nad wytwarzaniem mikroemulsji woskowych w reaktorze ciśnieniowym
Research on the production of wax microemulsiong with the employment of a pressure reactor
Bartłomiej Jasiński: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Badania nad zastosowaniem emulsji olejowo-wodnych jako cieczy roboczych o obniżonej gęstości
Study of the application of oil-in-water emulsions as low density workover fluids
Aleksander Kopydłowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ dodatku biokomponentów do paliw grzewczych na trwałość ich znakowania i barwienia
Effects of bio-components for heating oil on the stability of their marking and dyeing
Anna Krasińska, Anna Król: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena szkodliwości odpadów wydobywczych w świetle obowiązujących wymagań prawnych na przykładzie odpadów wytwarzanych podczas konwencjonalnego poszukiwania węglowodorów
Mining waste management in the light of the applicable legal requirementsbased on examples from waste generated during the hydrocarbons exploration
Maria Ciechanowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Potencjał węglowodorowy Arktyki
Hydrocarbon potential of the Arctic
Ewa Kukulska-Zając, Marta Dobrzańska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zarządzanie odpadami wydobywczymi w świetle najnowszych uregulowań prawnych
Management of extractive industrial waste in the light of recent legislation
Anna Wróblewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące uczestnictwa laboratoriów akredytowanych w badaniach biegłości
Current requirements and guidelines for participation of accredited laboratories in proficiency testing
Zbigniew Gacek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena gazomierzy turbinowych na potrzeby wykazania zgodności z dyrektywą 2004/22/WE
Testing turbine gas meters for proof of compliance with Directive 2004/22/EC

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl