Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Maj

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Maj

Teresa Steliga, Małgorzata Uliasz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wybrane zagadnienia środowiskowe podczas poszukiwania, udostępniania i eksploatacji gazu ziemnego z formacji łupkowych
Selected environmental issues during the exploration, opening up and exploitation of natural gas from shale for-mations
Karolina Pirowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie algorytmu genetycznego do estymacji parametrów ośrodka geologicznego na podstawie pomiarów sejsmicznych
The application of genetic algorithm to estimate the parameters of geological formation based on seismic survey data
Joanna Niemczewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Characteristics of utilization of biogas technology
Charakterystyka technologii zagospodarowania biogazu
Paweł Stochaj: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie korozymetrii rezystancyjnej w odniesieniu do kryteriów ochrony katodowej gazociągów
The use of resistive corrosimetry in relation to the criteria for cathodic protection of gas pipelines
Barbara Żmudzińska-Żurek, Joanna Grzywacz-Wątroba: Politechnika Krakowska, Kraków
Badanie reakcji transestryfikacji oleju rzepakowego metanolem na katalizatorach heterogenicznych
The study of canola oil transesterification with methanol on heterogeneous catalysts

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl