Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Lipiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Lipiec

Jan Lubaś, Wiesław Szott, Piotr Jakubowicz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Effects of Acid Gas Reinjection on CO2 Concentration in Natural Gas Produced from Borzęcin Reservoir
Wpływ powrotnie zatłaczanych gazów kwaśnych na zawartość CO2 w gazie ziemnym wydobywanym ze złoża Borzęcin
Irena Gąsior, Anna Przelaskowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wykorzystanie metod statystyki matematycznej do oceny ciepła radiogenicznego skał mezopaleozoicznych zapadliska przedkarpackiego rejonu Tarnów - Dębica
Using methods of mathematical statistics to assess the radiogenic heat of mesopaleosoic rocks from the Tarnów - Dębica area of the Carpathian depression
Dorota Kluk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania nad usuwaniem osadów i składników tworzących osady z wód zatłaczanych w aspekcie wydłużenia czasu pracy odwiertu chłonnego
Studies of the removal sludge deposits and sludge components from injecting brines for extending working time of disposal wells
Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy, Janusz Szpytko: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem LNG
Technical and technological problems associated with the exploitation of LNG unloading terminals
Xymena Mazur-Badura, Michał Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Charakterystyka składu strukturalno-grupowego olejów napędowych i średnich frakcji naftowych z zastosowaniem GC/MS
Hy-drocarbon structural group analysis of diesel fuels and medium distillates using the GC/MS technique
Elżbieta Trzaska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Lepkość asfaltów i europejskie metody jej badania
The viscosity of bitumen and European methods of testing
Stefan Ptak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Klasyfikacja jakościowa i charakterystyka przemysłowych środków smarowych
Qualitative classification and characterization of industrial lubricants

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl