Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Wrzesień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Wrzesień

Piotr Such: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Przestrzeń porowa skał łupkowych
Pore space of shale gas rocks
Dariusz Cebulski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Paweł Madejski, AGH w Krakowie
Analiza związków prędkości propagacji fal sprężystych z przestrzenią porową skały odzwierciedloną w obrazie 3D
Analysis of the relation between elastic waves propagation velocity and 3D pore space image
Jolanta Klaja: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie metody magnetycznego rezonansu jądrowego do wyznaczania krętości porów
Pulse Field Gradient Magnetic Resonance method as a tool for pore tortuosity estimation
Wojciech Bieleń: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie wskaźników molekularnych do oceny procesów migracji węglowodorów na przykładzie wybranych rop naftowych z dolomitu głównego
Application of molecular indicators with reference to the migration processes of hydrocarbons based on selected Main Dolomite crude oils
Antoni Frodyma: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zasady i podstawy projektowania zabiegów stymulacji otworów wiertniczych z zastosowaniem paliw stałych
Theoretical and computational grounds for borehole stimulation jobs with use of propellants
Bartłomiej Jasiński: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wpływ oksydantów na wielkość sedymentacji fazy stałej w zasolonych płuczkach wiertniczych
Influence of oxidants on the size of weighting material sedimentation in brine based drilling muds
Piotr Szewczyk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych do przesyłania gazu
Pointed impact resistance tests on polyethylene layer pipes intended for gas transport and layed out in subsoil
Jerzy Dudek, Piotr Klimek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego na przykładzie instalacji SEC-OUC/Orange County - Floryda, USA
Direct use of landfill gas - OUC/Orange County (Floryda, USA) case study
Tadeusz Schuster: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Adam Bogucki: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Monitoring parametrów cieplnych gazu ziemnego w systemach dystrybucyjnych w kontekście rozliczeń energetycznych
Monitoring of thermal parameters of natural gas distribution systems in the context of energy settlement
Wiesław Górski, Magdalena Monika Jabłońska: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Eter dimetylowy - uniwersalne, ekologiczne paliwo XXI wieku
Dimethylether - the universal, ecological fuel of the 21st century

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl