Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Styczeń

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Styczeń

Maria Ciechanowska, Irena Matyasik, Piotr Such: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Piotr Kasza, Jan Lubaś: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Uwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych
Determinants of the development of gas recovery from Polish shale formations
Cezary Ostrowski, Adam Koryczan, Krystyna Ostrowska, Małgorzata Pisuła: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Spółka z o.o., Warszawa
Jaromir Probulski: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział Geologii i Eksploatacji, Warszawa
Udział grawimetrii w kartowaniu struktur geologicznych w Karpatach
Usefulness of gravimetry in the mapping of geological structures in the Polish Carpathians
Sylwia Jędrychowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej. Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej
The possibilities of using raman spectroscopy in oil industry. Part II. The use of Raman spectroscopy
Marcin Warnecki: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Analiza możliwości pozyskania pozabilansowych zasobów gazu ziemnego z nasyconych poziomów solankowych w procesach sekwestracji CO2
Analysis of the possibility of obtaining additional gas resources from geo-pressured saline aquifers during the CO2 sequestration process
Marek Czupski, Piotr Kasza, Klaudia Wilk: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Płyny do szczelinowania złóż niekonwencjonalnych
Fluids for fracturing unconventional reservoirs
Marcin Kremieniewski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wpływ warunków hydratacji na strukturę przestrzenną kamieni cementowych
The impact of hydration conditions on the spatial structure of cement stone
Robert Mamgbi: Department of Organic Technology and Refinery Processes, Faculty of Chemical Engi-neering and Technology, Cracow University of Technology, Cracow
Jaroslav Cerny: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Faculty of Environmental Protection, Institute of Chemical Technology in Prague, Czech Republic
Erasmus Barifaijo: Makerere University, Department of Geol-ogy and Petroleum Studies, Kampala, Uganda
Time of Exploitation and Detergency Properties of Low SAPS Engine Oil
Czas eksploatacji i właściwości myjąco-dyspergujace niskopopiołowych olejów silnikowych "Low SAPS"
Piotr Janusz: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Ropa naftowa - kierunki dostaw i struktura zużycia w Polsce w latach 1999-2011
The supply lines and structure of crude oil consumption in Poland between 1999 and 2011
Zbigniew Gacek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena zgodności gazomierzy turbinowych przeznaczonych do użytkowania w zakresie ciśnień roboczych powyżej 4 barów
Conformity assessment of turbine gas meters for use in operating pressures above 4 bar
Kornel Dybich: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zasada metody oznaczania liczby cetanowej próbek paliw silnikowych na stanowisku badawczym z silnikiem Dresser Waukesha CFR (USA)
The principle of the method for the determination of the cetane number for samples of motor fuels on the Dresser Waukesha CFR (U.S.) test engine

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl