Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Grudzień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Grudzień

Wojciech Bieleń, Irena Matyasik: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Shale oil – nowy aspekt poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w formacjach łupkowych
Unconventional shale oil petroleum systems in polish shale rocks
Maria Bała: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Rafał Skupio: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ ciśnienia i temperatury na kształtowanie się parametrów sprężystych i gęstość mediów złożowych
The influence of pressure and temperature on the formation of elastic parameters and density of the pore media
Sylwia Kowalska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Określanie ilościowego składu mineralnego skał zawierających minerały ilaste metodą Rietvelda
Quantitative analysis of the mineral composition of rocks containing clay minerals by Rietveld method
Krzysztof Żuławiński: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ewolucja algorytmu inwersji spektralnej oparta na wydzieleniu dubletu i normalizacji mocy
The evolution of spectral inversion algorithm grounded on doublet extraction and power normalization
Piotr Klimek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena potencjału energetycznego odpadów komunalnych w zależności od zastosowanej technologii ich utylizacji
Evaluation of the energy poten-tial of municipal solid waste depending on waste treatment technology
Jerzy Dudek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ odpadów biodegradowalnych na potencjał energetyczny składowiska
The impact of biodegradable wastes on the power generation potential of waste dumps
Michał Pajda, Wojciech Mazela, Wojciech Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Rozdział emulsji woda-ropa naftowa za pomocą czynników fizycznych
Separation of wa-ter – crude oil emulsion by physical methods
Halina Syrek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku
The usage of 3D printers for the fabricating of wax patterns in the process of casting by the lost-wax method

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl