Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Marzec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Marzec

Arkadiusz Gąsiński, Anna Poszytek: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Paweł Poprawa: Instytut Studiów Energetycznych, Warszawa
Zastosowanie metody Rietvelda do ilościowego oznaczania składu mineralnego skał łupkowych - implikacje do poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego (gazu "łupkowego")
The use of the Rietveld method for quantitative determination of the mineral composition of shale rock - implications for exploration and production of unconventional natural gas (shale gas)
Wojciech Krasodomski, Anna Rembiesa-Śmiszek, Agnieszka Skibińska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nanocząstki w środkach smarowych
Nanoparticles in lubricants
Delfina Rogowska, Kamil Berdechowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena wpływu sposobu alokacji emisji w procesie produkcji biopaliwa na wartość emisji gazów cieplarnianych
Allocation rules impact assessment on greenhouse gas emission during the production process of biofuels
Anna Rembiesa-Śmiszek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Trudnopalne ciecze hydrauliczne HFC i HFC-E zawierające polialkilenoglikole
Fire-resistant hydraulic fluids HFC and HFC-E type containing polyalkylene glycols
Julita Piskowska-Wasiak: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Uzdatnianie gazów pochodzenia biologicznego w celu wytwarzania biopaliw i biokomponentów
The treatment of biological gases for the production of biofuels and biocomponents
Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Przyczyny i skutki tworzenia wewnętrznych osadów we wtryskiwaczach silnikowych układów wysokociśnieniowego wtrysku paliwa
Causes and effects of the formation of internal deposits in diesel injectors in engines of high pressure common rail systems
Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nowe metody oceny właściwości użytkowo-eksploatacyjnych olejów hydraulicznych i turbinowych wprowadzone w specyfikacjach produktowych według PN-ISO
New requirements for hydraulic and turbine oils which are described in new PN-ISO standards

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl