Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Kwiecień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Kwiecień

Małgorzata Kania, Irena Matyasik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Testy stabilności znaczników fluorescencyjnych wykorzystywanych do śledzenia kierunku migracji płynów w złożach gazu ziemnego
Stability tests of fluorescent tracers used to track the direction of migration of liquids in natural gas deposits
Andrzej Janocha, Dorota Kluk: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Przyczynkowe analizy radonu w gazie ziemnym z wybranych kopalń w aspekcie zagrożenia radiacyjnego
Analysis of the contributions of radon in natural gas from selected gasfields in terms of radiation hazard
Vyacheslav Maksimov Mikhaylovich: Oil and Gas Research Institute of RAS, Moscow
Dmitriev Nikolay Mikhaylovich: Russian State Gubkin University of Oil and Gas, Moscow
A new approach to the study of a representative anisotropic core sample and two-phase flow in anisotropic filtering porous environments
Nowe podejście do badań reprezentatywnego anizotropowego rdzenia i dwufazowych przepływów filtrujących w anizotropowych środowiskach porowatych
Michał Krasodomski, Wojciech Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania trwałości termicznej dodatków dyspergująco-myjących do paliw silnikowych z wykorzystaniem technik analizy termicznej. Część II - Badania termograwimetryczne
Studies of thermal stabilities of detergent-dispersant additives for engine fuels using thermal analysis methods. Part II - thermogravimetric tests
Barbara Gaździk, Michał Pajda: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ środków powierzchniowo czynnych o działaniu dyspergującym na właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne inhibitorów parafin do wysokoparafinowych rop naftowych
The impact of surface-active dispersants on the physicochemical and functional properties of paraffin inhibitors designed for high-paraffin crude oil
Anna Krasińska, Anna Król, Marta Dobrzańska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wstępne przygotowanie próbek o skomplikowanej matrycy do badań metodą chromatografii jonowej
Pre-treatment of samples with analytically complicated matrices for research carried out by the ion-chromatography method
Stanisław Jamroz: Zakłady Automatyki POLNA SA, Przemyśl
Krzysztof Mróz: KRNIGZ Dębno (PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze)
Elementy ceramiczne w zaworach regulacyjnych
Ceramic elements in control valves

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl