Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Maj

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Maj

Irena Matyasik, Wojciech Bieleń: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Oznaczanie jakościowe i ilościowe (za pomocą pułapki jonowej Polaris Q) związków chemicznych: oleananu i bisnorhopanu, stosowanych w interpretacji geochemicznej
Quality and quantity analyses of the compounds used in geochemical interpretation by means of ion trap Polaris Q
Jadwiga Jarzyna, Maria Bała, Paulina Krakowska, Edyta Puskarczyk, Kamila Wawrzyniak-Guz:
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
Skalowanie profilowań geofizyki otworowej dla utworzenia sejsmicznych modeli prędkościowych
Scaling of well log data for building seismic velocity models
Karolina Pirowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Porównanie efektywności metody symulowanego wyżarzania oraz algorytmu genetycznego w szacowaniu parametrów ośrodka geologicznego
Comparison of efficiency of the simulated annealing and genetic algoritm in estimation of geologic medium parameters
Anna Leginowicz, Karolina Pirowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Estymacja parametrów charakteryzujących ośrodek geologiczny za pomocą procedury inwersji genetycznej
The estimation of rock properties characterizing reservoirs using genetic inversion
Sławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nawadnianie mikrobiologiczne jako sposób zwiększenia stopnia sczerpania starych złóż ropy naftowej na przykładzie złoża Pławowice. Część I
Microbial flooding increases Recovery Factor of depleted Plawowice oil field. Part I
Piotr Jakubowicz, Teresa Steliga, Dorota Kluk: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Ocena zmian toksyczności ostrej wód złożowych z wykorzystaniem testów ekotoksykologicznych
Estimation of severe toxicity alternations in deposit waters using ecotoxicological tests
Agnieszka Wieczorek, Aleksander Kopydłowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Obowiązek znakowania i barwienia paliw a wynikające stąd problemy
Problems connected with the use of markers and dyes in fuels

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl