Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Sierpień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Sierpień

Małgorzata Słota-Valim: Oil and Gas Institute
Seismic and well log data as a source for the calculation of elastic properties of rock media - conditioning for successful exploration, well trajectory, completion and production design of unconventional reservoirs
Dane sejsmiczne oraz geofizyki otworowej jako źródło wiedzy na temat właściwości sprężystych ośrodka geologicznego - warunkujących sukces na etapie poszukiwania, projektowania i udostępniania złóż typu niekonwencjonalnego
Anna Turkiewicz, Małgorzata Kania, Marek Janiga: Instytut Nafty i Gazu
Badania mikrobiologiczne i analizy chemiczne zawartości związków siarki w mediach złożowych pochodzących z warstw solnych obiektu magazynowania gazu ziemnego
Microbiological tests and chemical analysis of contents of sulfur compounds in the samples collected from salt caverns of an underground gas storage
Robert Wojtowicz: Instytut Nafty i Gazu
Ocena gazu granicznego G21 pod kątem jego przydatności do określenia jakości spalania gazów ziemnych wysokometanowych pochodzących z regazyfikacji LNG w urządzeniach użytku domowego
Evaluation of limit gas G21 in terms of its suitability to evaluate the quality of combustion natural gases from LNG regasification in household devices
Joanna Niemczewska: Instytut Nafty i Gazu
Metodyka pomiarów emisji gazów ze składowisk odpadów komunalnych
The methodology for the measurement of greenhouse gas emissions from municipal landfills
Bogusław Haduch: Instytut Nafty i Gazu
Zastosowanie sieci neuronowych w badaniach nad stworzeniem komputerowego modelu nieliniowych właściwości benzyn silnikowych zawierających bioetanol i eter etylowo-tert butylowy
Application of neural networks in research on the development of a computer model of nonlinear properties of motor fuels containing bioethanol and ethyl-tert-butyl ether
Anna Zajezierska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Środki smarowe stosowane w przekładniach głównych silników układów napędowych pojazdów trakcyjnych
Lubricants used in the final drive power transmission system of railway motors/traction engines/locomotives
Zygmunt Burnus: Instytut Nafty i Gazu
Oznaczanie wolnych steroli roślinnych i zwierzęcych w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej
Determination of free vegetable and animal sterols in fatty acid methyl esters using the gas chromatography technique

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl