Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Wrzesień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Wrzesień

Marek Janiga: Instytut Nafty i Gazu
Oznaczenie składu trwałych izotopów tlenu w kalcycie metodą termicznego rozkładu EA-IRMS
Determining the composition of stable isotopes of oxygen in calcite using thermal decomposition EA-IRMS
Jolanta Klaja: Instytut Nafty i Gazu
Wykorzystanie zjawiska samodyfuzji protonów do wyznaczania przepuszczalności skał
The use of the self-diffusion of protons phenomena to determine the permeability of rocks
Arkadiusz Majoch, Magdalena Monika Jabłońska: Instytut Nafty i Gazu
Bioodpady jako nowe źródło energii odnawialnej
Bio-waste as a new source of renewable energy
Paweł Stochaj: Instytut Nafty i Gazu
Prądy błądzące jako źródło zagrożenia korozyjnego gazociągów stalowych
Stray currents as a cause of corrosion danger to steel pipelines
Anna Bartyzel: Instytut Nafty i Gazu
Syntetyczne oleje bazowe - oleje polialkenowe PIO
Synthetic Base Oils - Polyinternal Olefins (PIOs)
Sylwia Jędrychowska: Instytut Nafty i Gazu
Badanie wpływu dodatku różnych związków siarki na działanie korodujące na miedź w paliwie LPG
Study of the effects of the addition of various sulphur com-pounds on the corrosion of copper in LPG fuel
Grażyna Żak, Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Michał Wojtasik: Instytut Nafty i Gazu
Problemy związane z tworzeniem się osadów na elementach układów wtryskowych nowoczesnych silników Diesla - przyczyny, metody badań, przeciwdziałanie
The problems connected with the formation of deposits the injection systems of modern diesel engines - reasons, test methods, prevention

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl