Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Listopad

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Listopad

Serhiy Andriyovych Vyzhva, Georgiy Trokhymovych Prodayvoda, Andrii Serhiyovych Vyzhva: Taras Shevchenko National University of Kyiv
Elastic properties of some clay minerals
Własności sprężyste niektórych minerałów ilastych
Jolanta Klaja, Grażyna Łykowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wyznaczenie typów petrofizycznych skał czerwonego spągowca z rejonu południowo-zachodniej części niecki poznańskiej na podstawie analizy statycznej wyników pomiarów laboratoryjnych
Assignation of types of Rotliegend sandstones from the southwestern part of the Poznań Basin based on static analysis results of laboratory measurements
Irena Gąsior: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Beata Reicher: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Estymacja czasu interwałowego z profilowań geofizyki otworowej metodą sieci neuronowych
Estimation of interval times from geophysical logs with the use of the neural network method
Rafał Skupio: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie przenośnego spektrometru XRF do pomiarów składu chemicznego skał
The use of portable XRF spectrometer for measuring the chemical composition of rocks
Łukasz Habera: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania zapłonu propelantów na stacjonarnym silniku laboratoryjnym
Propellants’ ignition tests on a solid rocket engine
Piotr Łętkowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie hybrydowej metody optymalizacji rojem cząstek w procesie automatycznej kalibracji modeli złożowych
The use of a hybrid particle swarm optimization method in the process of automatic calibration of reservoir models
Tomasz Minor: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ prądów tellurycznych na potencjał względem ziemi stalowego podziemnego rurociągu
The influence of telluric currents on the potential relation to ground underground steel pipeline
Michał Krasodomski, Marek Kwinta: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Problematyka korelacji pomiędzy standaryzowaną a rzeczywistą precyzją metod badań produktów naftowych w międzynarodowych badaniach porównawczych
The problem of correlation between the standardized and the actual precision of the test methods of petroleum products analysis in international comparative studies
Marek Kozak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Technika ablacji laserowej połączona ze spektrometrią mas plazmy indukcyjnie sprzężonej (LA ICP MS) i możliwości jej wykorzystania w analizie produktów naftowych
Laser ablation inductively coupled with plasma mass spectrometry (LA ICP MS) technique and the possibilities of its application in the analysis of petroleum products
Xymena Badura: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Profil składu chemicznego cząstek stałych (PM) emitowanych przy zastosowaniu paliw z biokomponentami
Profile of the chemical composition of particulate matter (PM) emissions by using fuel with biocomponents
Barbara Gaździk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ modyfikatorów krystalizacji parafin typu flow improver (FI) oraz pour point depressant (PPD) na właściwości reologiczne i temperaturę płynięcia parafinowych rop naftowych
The influence of paraffin crystallization modifiers of the Flow Improver type (FI) and Pour Point Depressant (PPD) on the rheological properties and pour point temperature of paraffinic crude oils
Anna Duda, Tomasz Łaczek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Paliwo opałowe z biokomponentem
Fuel oil with biocomponent
Maria Ciechanowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Polityka energetyczna Polski do 2050 roku
Energy policy for Poland by 2050

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl