Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Grudzień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Grudzień

Andrzej Kostecki, Krzysztof Żuławiński: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Modelowanie i migracja sekcji czasowych zero-offsetowych w ośrodkach TTI metodą pseudospektralną
Modeling and migration of zero-offset time sections in TTI media by pseudospectral method
Robert Bartoń: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie dekonwolucji typu shape filter do poprawy rozdzielczości sekcji sejsmicznej
Application of the shape filter deconvolution to improve the resolution of seismic data
Wojciech Bieleń, Irena Matyasik: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ropy naftowe i ekstrakty bituminów o niskiej zawartości biomarkerów – preparatyka próbek przeznaczonych do analizy GC-MS
Crude oils and bitumen extracts with low biomarkers content – preparation of samples for GC-MS analysis
Lidia Dudek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bilansowanie przekrojów geologicznych z rejonu Błażowa–Dynów
Balanced cross section from the Błażowa–Dynów area
Irena Gąsior: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Beata Reicher: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ocena zawartości materii organicznej w profilu osadów kambryjsko-sylurskich obszaru platformy prekambryjskiej na podstawie profilowań geofizycznych metodą CARBOLOG
Assessment of organic matter content in the profile of Cambrian and Silurian sediments in Precambrian platform area on the basis of geophysical logs using the carbolog method
Piotr Koślik, Zenon Wilk: Instytut Przemysłu Organicznego – Oddział w Krupskim Młynie
Antoni Frodyma, Łukasz Habera: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Nacinacz kumulacyjny – badania symulacyjne i próby sprawnościowe nowego urządzenia do przywracania cyrkulacji w odwiercie
Tubing side cutter – simulation and performance testing of new equipment for restoring circulation in boreholes
Grzegorz Zima: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ właściwości płuczek wiertniczych na jakość cementowania w gazonośnych poziomach miocenu
Influence of drilling muds on the cementing quality in gas-bearing Miocene levels
Mariusz Miziołek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wiercenia otworów typu slim hole na świecie i możliwości zastosowania ich na obszarze zapadliska przedkarpackiego i Karpat. Część I. Idea wierceń slim hole, rodzaje i przykłady zastosowań
Drilling “slim hole” in the world and the possibility for their application in the area of the Carpathian Foredeep and Carpathian Mountains. Part I. The idea of drilling “slim hole”, types and examples of applications
Marcin Kremieniewski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Stanisław Stryczek: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Łukasz Kotwica: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Zmiany w mikrostrukturze płaszcza cementowego w zależności od warunków hydratacji zaczynu
Changes in the microstructure of cement sheath depending on the hydration conditions of the slurry
Tadeusz Kwilosz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie odwiertów horyzontalnych w eksploatacji złóż i PMG
The use of horizontal wells in gas production from natural gas fields and UGS
Joanna Zaleska-Bartosz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Gaz składowiskowy jako źródło energii
Landfill gas as an energy source
Grzegorz Kołodziejak, Joanna Zaleska-Bartosz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena możliwości zastosowania parametru wilgotności gazu składowiskowego do określania produktywności gazowej składowiska odpadów
The evaluation of the possibility of using moisture content parame-ter for determining landfill gas productivity
Joanna Niemczewska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Określenie wpływu ograniczania masy frakcji organicznej deponowanej na składowiskach na emisję gazów cieplarnianych z sektora odpadów komunalnych
Determination of reducing the influence of organic fraction mass deposited in landfills on greenhouse gas emissions from the municipal waste sector
Zbigniew Gacek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Różne drogi do osiągnięcia tego samego celu. Ocena zgodności gazomierzy na podstawie wymagań norm europejskich i zaleceń OIML
Different ways of achieving the same goal. Conformity assessment of gas meters based on the requirements of European Standards and OIML recommendations
Magdalena Żółty: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena korelacji stopnia wyczerpywania inhibitora utleniania typu fenolowego w bezcynkowych olejach turbinowych wyznaczonego metodami IR i RULER
Assessment of correlation degree of phenolic antioxidant depletion in non-zinc turbine oils
Anna Duda: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Prawne i jakościowe aspekty stosowania paliw żeglugowych
Legal and qualitative aspects of the use of marine fuels
Maria Ciechanowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Kierunki działalności naukowo-badawczej INiG – PIB w perspektywie krótko- i średniookresowej
Directions of scientific research of the Oil and Gas Institute – National Research Institute in the short and medium term perspective

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl