Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Czerwiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Czerwiec

Mariusz Miziołek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Nowe oprogramowanie geologiczne do budowy przestrzennych modeli złóż
New geological software to build spatial models of deposits
Teresa Steliga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena efektywności biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w zastarzałym odpadzie z dołu urobkowego Graby-59 w warunkach przemysłowych metodą in-situ
Estimation of biodegradation effectiveness of petroleum hydrocarbons in weathered wastes from the Graby-59 pit in industrial conditions using the in-situ method
Andrzej Janocha: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zmiany napięcia powierzchniowego zasiarczonej wody złożowej na granicy z powietrzem
Research of the surface tension between reservoir water containing sulfides and air
Mateusz Rataj: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wymagania w analizie zawartości pyłów w spalinach z kominków i wkładów kominkowych
Requirements analysis of the dust content in the flue gas from fireplaces and fireplace inserts
Paweł Kułaga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena zgodności gazomierzy inteligentnych w świetle wymagań dyrektywy metrologicznej
Conformity assessment of smart gas meters regarding the Metrological Directive requirements
Sylwia Jędrychowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania nad określeniem przydatności różnych technik analitycznych do oznaczenia siarki elementarnej w LPG
Studies to determine the suitability of various analytical techniques for the determination of elemental sulfur in LPG
Aleksander Mazanek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Tendencje rozwoju silników o zapłonie samoczynnym w ujęciu proekologicznym
Tendencies in the development of diesel engines in terms of ecology

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl