Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Lipiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Lipiec

Piotr Such: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Co to właściwie znaczy porowatość skał łupkowych
Porosity: what does it mean in shale gas reservoirs
Lidia Dudek, Małgorzata Kowalska-Włodarczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Pragmatyczne podejście do adsorpcji w skałach łupkowych złóż typu shale gas
A pragmatic approach to adsorption present in shale gas bearing rocks
Małgorzata Kania, Marek Janiga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Degazacja płynów złożowych w atmosferze gazu obojętnego
Degassing of reservoir fluids in inert gas atmosphere
Anna Przelaskowska, Jolanta Klaja: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Pomiary pojemności wymiany kationowej (CEC) w badaniach skał osadowych
Cation exchange capacity measurements in sedimentary rocks
Jadwiga Holewa, Magdalena Szlęk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ parametrów metody analitycznej na powtarzalność wyznaczonych na jej podstawie właściwości fizykochemicznych gazu, na przykładzie ciepła spalania
The influence of analytical method parameters on reproducibility of the physicochemical properties of gas determined on its basis by the heat combustion example
Tomasz Siuda: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Pomiar zużycia gazu płynnego termicznym przepływomierzem masowym i bębnowym gazomierzem mokrym
Measuring the consumption of liquid petroleum gas by using thermal mass flow meter and wet gas meter
Zygmunt Burnus: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania w zakresie oznaczania zawartości wysokowrzących frakcji w benzynie silnikowej z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej
Research on the determination of the high-boiling fractions in gasoline using gas chromatography

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl