Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Sierpień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Sierpień

Robert Bartoń: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wyznaczanie kierunkowych zmian prędkości fal poprzecznych w strefie okołootworowej na podstawie azymutalnych pomiarów PPS 3C
Determination of directional velocity changes of transverse waves in near-wellbore zone based on VSP 3C
Filip Bolesta, Adam Gałązka: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Profilowanie gamma – przeliczanie jednostek
Gamma ray log – units conversion
Sławomir Szuflita: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Fizyczne modelowanie procesów wypierania ropy dwutlenkiem węgla jako metody trzeciej po nawadnianiu złoża
Physical modeling of oil displacement with carbon dioxide as the EOR method after water flooding the reservoir
Grażyna Łykowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena właściwości zbiornikowych i sprężystych w aspekcie szczelinowatości skał
Evaluation of reservoir and elastic properties in the aspect of rocks fracture apertures
Artur Antosz, Halina Syrek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania nad wytwarzaniem mikroemulsji woskowych w reaktorze ciśnieniowym. Część II
Investigations on the production of wax microemulsions in a pressure reactor. Part II
Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zmiany składu wodnych roztworów nadtlenku wodoru w procesach absorpcji tetrahydrotiofenu z gazu
Changes in the composition of hydrogen peroxide solutions in tetrahydrothiophene absorption process
Aleksander Mazanek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Przegląd metod badań silnikowych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących i przyszłych wymagań jakościowych stawianych paliwom silnikowym
An overview of engine and exploitation research methods taking into account the current and future quality requirements on motor fuels
Zofia Błaszkiewicz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Normalizacyjne aspekty kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw – normy EN 16214
Standardization aspects of the criteria for sustainable development of biofuels – Standards EN 16214

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl