Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Październik

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Październik

Robert Bartoń: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Obliczanie inwersji sejsmicznej na azymutalnych transformacjach PPS-WPG fal podłużnych i poprzecznych
Calculation of seismic inversion on VSP-CDP azimuthal transformations of longitudinal and transverse waves
Małgorzata Kania, Marek Janiga: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie pirolitycznej chromatografii gazowej do określania składu produktów symulowanego procesu generowania węglowodorów
Using pyrolysis gas chromatography (Py-GC) to determine the products composition of the simulated generation process of hydrocarbons
Rafał Moska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Sławomir Kędzior: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
Możliwości występowania niekonwencjonalnych akumulacji gazu ziemnego w serii mułowcowej na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Possibillities of occurence of unconventional gas accumulations in mudstone series of the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badaw-czy
Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Łukasz Kotwica, Albert Złotkowski: AGH Akademia Gór-niczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Korelacja przepuszczalności i parametrów opisujących strukturę stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania otworów w rejonie Basenu Pomorskiego
Correlation of permeability and parameters describing the structure of hardened cement slurries used to seal boreholes in the area of the Pomeranian Basin
Anna Pikłowska, Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Małgorzata Formela: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Zaczyny cementowe jako ciecze reoniestabilne
Cement slurries as rheological unstable liquids
Tadeusz Kwilosz: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Szacowanie niepewności wyliczenia zasobów gazu w PMG w jednostkach energii
Estimation of the uncertainty in the calculation of UGS gas resources in energy units
Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie Gasodor® S-Free® w europejskich systemach nawaniania paliw gazowych w odniesieniu do powszechnie stosowanych nawaniaczy siarkowych
The application of Gasodor® S-Free® in European gas fuel odorization systems compared to commonly used sulfur gas odorants
Anna Wróblewska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ parametrów zgrzewania na jakość połączeń gazociągów polietylenowych zlokalizowanych na terenie szkód górniczych
The influence of welding parameters on the quality of the connections of polyethylene pipelines located in an area of mining damages
Ryszard Tadeusiewicz: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Bogusław Haduch: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie sieci neuronowych do analizy danych i pozyskiwania wiedzy w systemie ekspertowym do oceny parametrów benzyn silnikowych
The use of neural networks for data analysis and knowledge acquisition in an expert system designed to evaluate parameters of motor gasoline
Xymena Badura: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Analiza profili zawartości WWA w olejach smarowych eksploatowanych w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym
Analysis of PAH content profile in used engine oils from vehicles equipped with Diesel engines
Anna Zajezierska, Stefan Ptak: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Badania biodegradowalności smarów plastycznych
Examining biodegradability of lubricating greases

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl