Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Listopad

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Listopad

Andrzej Kostecki, Krzysztof Żuławiński: Oil and Gas Institute - National Research Institute
The pseudo-acoustic equations of the scalar wavefield in anisotropic media
Pseudoakustyczne równanie skalarnego pola falowego w ośrodkach anizotropowych
Małgorzata Słota-Valim: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Static and dynamic elastic properties, the cause of the difference and conversion methods - case study
Statyczne i dynamiczne parametry sprężyste, fizyczna przyczyna obserwowanej różnicy i propozycja przeliczenia na przykładzie polskich formacji łupkowych
Piotr Such, Lidia Dudek, Maja Mroczkowska-Szerszeń, Renata Cicha-Szot: Oil and Gas Institute - National Research Institute
The influence of reservoir conditions on filtration parameters of shale rocks
Wpływ warunków złożowych na parametry filtracyjne skał łupkowych
Renata Cicha-Szot, Lidia Dudek, Piotr Such: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Permeability estimation in shale formations on the basis of desorption data and radial gas flow model
Estymacja przepuszczalności skał formacji łupkowych na podstawie wyników desorpcji i przy założeniu radialnego modelu przepływu gazu
Grzegorz Leśniak: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Estimation of the width of microfractures in shale rocks
Szacowanie rozwartości mikroszczelin w skałach łupkowych
Rafał Skupio, Marek Dohnalik: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Improvement spectrometric gamma measurements on shale cores with the use of the BGO scintillation detector
Udoskonalanie spektrometrycznych pomiarów gamma na rdzeniach skał łupkowych z wykorzystaniem detektora scyntylacyjnego BGO
Jolanta Klaja, Grażyna Łykowska, Anna Przelaskowska: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Helium porosity measurements for rocks from unconventional reservoirs performed on crushed samples
Badania porowatości helowej skał ze złóż niekonwencjonalnych na próbkach pokruszonych
Wiesław Szott, Andrzej Gołąbek: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Investigation of Rate-Decline Analysis for Assessment of Recoverable Resources of Polish Shale Gas Formations
Analiza możliwości wykorzystania krzywych spadku wydajności do oceny wydobywalnych zasobów gazu z krajowych struktur łupkowych
Piotr Łętkowski, Wiesław Szott: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Determination of Basic Reservoir Parameters in Shale Formations as a Solution of Inverse Problem in the Computer Assisted History Matching of their Simulation Models. Part I - Introduction to Methodology and Initial Tests
Rozpoznanie istotnych parametrów formacji łupkowych poprzez rozwiązanie problemu odwrotnego metodą wspomaganej komputerowo kalibracji modeli symulacyjnych. Część 1 - wprowadzenie do metodyki i wstępne testy
Jan Lubaś, Dorota Kluk: Oil and Gas Institute - National Research Institute
An attempt to determine the chemical composition of reservoir waters from Polish Lower Paleozoic shale formations
Próba określenia składu chemicznego wód złożowych z dolno paleozoicznych formacji łupkowych
Małgorzata Uliasz, Grzegorz Zima, Sławomir Błaż, Bartłomiej Jasiński: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Rafał Wiśniowski, Sławomir Wysocki: AGH University of Science and Technology in Cracow
An analysis of the possibilities of using new types of polymeric inhibitors in the technology of drilling fluids in shale formations
Analiza możliwości wykorzystania nowych rodzajów inhibitorów polimerowych w technologii płuczek wiertniczych w formacjach łupkowych
Andrzej Janocha: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Numerical calculations of conditions for the separation of black oil from Lower Paleozoic shale formations
Obliczenia numeryczne warunków separacji ropy black oil z dolno paleozoicznych formacji łupkowych
Bogdan Filar, Tadeusz Kwilosz, Mariusz Miziołek, Wacława Piesik-Buś, Jadwiga Zamojcin: Oil and Gas Institute - National Research Institute
The use of cluster analysis for the segmentation of the physico-chemical properties of shale gas deposits
Zastosowanie analizy skupień do segmentacji właściwości fizykochemicznych złóż typu shale gas
Joanna Zaleska-Bartosz: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Andrzej Tyszecki: EKO-KONSULT Design and Consultancy Office
The environmental impact assessment (EIA) process management in shale gas projects
Zarządzanie procesem oceny oddziaływania na środowisko w projektach inwestycyjnych związanych z wydobywaniem gazu ze złóż łupkowych
Agnieszka Stachowicz: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Laboratory testing of steel L360NB, L80, J55 resistance to sulphide stress cracking SCC and hydrogen induced cracking HIC
Badania odporności stali gatunku L360NB, L80, J55 na korozję naprężeniową SCC oraz kruchość wodorową HIC
Zdzisław Gebhardt: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Analysis of the possibilities for using shale gas to supply gas appliances based on the comparative assessment of gas
Analiza możliwości użytkowania gazów z formacji łupkowych w urządzeniach gazowych w oparciu o ocenę porównawczą gazów

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl