Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Grudzień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Grudzień

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Oil and Gas Institute - National Research Institute
The influence of disturbances and noise of normal distribution on the correctness of geological interpretation of seismic sections with increased resolution
Wpływ zakłóceń i szumu o rozkładzie normalnym na poprawność interpretacji geologicznej sekcji sejsmicznych o podwyższonej rozdzielczości
Paweł Budak, Piotr Łętkowski, Tadeusz Szpunar: Oil and Gas Institute - National Research Insti-tute
Robert Nowak, Kacper Radzikowski, Jarosław Arabas: Warsaw University of Technology
SweetSpot - a computer system for storing and sharing data on the rock properties of shale formations
SweetSpot - system komputerowy do przechowywania i udostępniania danych o właściwościach skał formacji łupkowych
Krzysztof Sowiżdżał, Marek Stadtmüller, Weronika Kaczmarczyk, Anita Lis-Śledziona, Tomasz Słoczyński: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Resource assessment of Silurian and Ordovician shales in the Baltic basin based on the results of 3D geological modelling - methodological aspects
Analiza zasobowa łupków sylurskich i ordowickich basenu bałtyckiego na podstawie wyników modelowania geologicznego 3D - aspekty metodyczne
Krzysztof Sowiżdżał, Marek Stadtmüller, Anita Lis-Śledziona, Weronika Kaczmarczyk: Oil and Gas Institute - National Research Institute
3D geological modelling for prospectiveness evaluation of shale formations
Modelowanie geologiczne 3D w procesie oceny perspektywiczności formacji łupkowych
Irena Gąsior, Anna Przelaskowska: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Estimation of interval times in the profile of Cambrian and Silurian sediments by means of the neural networks method
Określenie czasu interwałowego w profilu osadów kambryjsko-sylurskich metodą sieci neuronowych
Maja Mroczkowska-Szerszeń: Oil and Gas Institute - National Research Institute
The analysis of pore space parameters of shale gas formations rocks within the range of 50 to 2 nm
Analiza parametrów przestrzeni porowej skał formacji łupków gazonośnych w zakresie od 50 do 2 nm
Wiesław Szott, Krzysztof Miłek: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Methods to determine drainage area in shale formations produced by stimulated horizontal wells using reservoir simulation modelling
Metodyka wyznaczenia wielkości obszaru drenażu w formacjach łupkowych przy pomocy złożowych modeli symulacyjnych
Małgorzata Lempart: Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Kraków
Małgorzata Labus: Institute of Applied Geology, Silesian University of Technology, Gliwice
Differential scanning calorimetry (DSC) in researching the mineral carbonation processes of cement materials, in terms of CO2 sequestration
Zastosowanie skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) w badaniach procesu mineralnej karbonatyzacji w materiałach cementowych w aspekcie sekwestracji CO2
Maria Bała: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Parametry sprężyste łupków zawierających materię organiczną określone na podstawie teoretycznych relacji Biota-Gassmana i Kustera-Toksöza
Determination of elastic parameters of organic shales specified on the basis of theoretical relationships of Biot-Gassmann and Kuster-Toksöz
Łukasz Kaczmarek: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Dominik Łukasiak: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Michał Maksimczuk, Tomasz Wejrzanowski: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Wykorzystanie wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej oraz analizy ultradźwiękowej w charakterystyce struktury paleozoicznych gazonośnych łupków z basenu bałtyckiego
The use of high-resolution X-ray com-puted microtomography and ultrasonic analysis for structure characterization of Paleozoic gas-bearing shales of the Baltic Basin
Szymon Lisman, Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Badania jakości zapachu gazów ziemnych przy użyciu przystawki odorymetrycznej INiG - PIB sprzężonej z analizatorem chromatograficznym wyposażonym w detektor elektrochemiczny
Study on the quality of gas odor using odorimeter snap coupled with a chromatographic analyzer with an electrochemical detector
Rafał Kozdrach: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie montmorylonitu jako dodatku modyfikującego właściwości tribologiczne smaru plastycznego wytworzonego na bazie roślinnej
The application of montmorillonite as a modified additive of tribological properties of lubricating grease produced from vegetable base of oil

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl