Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Kwiecień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Kwiecień

Bogusława Danek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Biopaliwo o zawartości 20÷25% (V/V ) etanolu, wybrane właściwości fizykochemiczne
Gasoline E20–E25, non-additive properties
Martynika Pałuchowska, Łukasz Jęczmionek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie metody BZ-154-01 do badania skłonności benzyny silnikowej E10 do tworzenia osadów w komorach spalania
Using the BZ-154-01 method to study the tendency of E10 petrol to forming deposits in combustion chambers
Kamil Berdechowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wytyczne obliczania emisji GHG w cyklu życia paliwa alternatywnego wytwarzanego z odpadów komunalnych
Guidelines for calculating the GHG emissions in the life cycle of alternative fuel produced from municipal wastes
Magdalena Żółty: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ biocydu wchodzącego w skład pakietów dodat-ków uszlachetniających do olejów napędowych na kompatybilność z olejami silnikowymi
The effect of the biocide component of the package of additives for diesel fuels on the compatibility with engine oils
Grażyna Żak, Anna Duda, Celina Bujas: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ pakietu dodatków do ciężkiego oleju opałowego na właściwości paliwa w trakcie długotrwałego przechowywania
Effect of heavy oil additive package on fuel properties during long-term storage
Joanna Oleksik, Wojciech Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie cieczy jonowych i katalizatorów stałych w syntezie biokomponentów paliwowych
The use of ionic liquids and solid catalysts for biocomponents synthesis
Anna Kowalczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania nad wpływem rozpuszczalnika na wiarygodność wyników oznaczenia liczby zasadowej
Studies on the influence of solvent on the reliability of the results determined for the base number

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl