Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Maj

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Maj

Łukasz Kut: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Opracowanie receptur zaczynów cementowych do otworów o normalnym gradien-cie ciśnienia i temperaturze dynamicznej powyżej 100°C
Development of cement slurries for boreholes of normal gradient pressure and dynamic temperature above 100°C
Edyta Dębińska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Niekonwencjonalne zaczyny cementowe z dodatkiem nanokrzemionki
Unconventional cement slurries with nanosilica
Agata Lorek: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GEOPOL
Procesy zachodzące w cementach wiertniczych pod wpływem sekwestracji CO2 – przegląd literatury
Processes occurring in oil well cements under CO2 sequestration conditions – review
Magdalena Szlęk, Jadwiga Holewa: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Optymalizacja metody oznaczania zawartości związków siarki występujących w paliwach gazowych
Optimization of the method for the determination of sulfur compounds present in gaseous fuels
Maciej Basiura: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Próba wykorzystania metod rozpoznawania obrazów do oceny jakości spalania gazu
Attempt to use pattern recognition methods to evaluate the quality of gas fuel combustion
Mateusz Rataj: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena wpływu ciągu wstecznego na działanie palnika inżektorowego
Impact assessment of the reverse flue draught on the operation of burner Injector Air Nozzles
Agnieszka Skibińska, Magdalena Żółty: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badanie możliwości modyfikacji stabilności termooksydacyjnej olejów bazowych
Studying the opportunities for modifying thermooxidation stability of base oils
Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ współoddziaływania dodatków przeciwutleniających oraz zwięk-szających liczbę cetanową paliw do silników z zapłonem samoczynnym na stabilność oksydacyjną oznaczaną metodami PN-EN 15751 i PN-EN 16091
The effect of the interaction of antioxidant additives as well as increasing cetane number of diesel fuel for compression ignition engines on oxidative stability determined by the PN-EN 15751 and PN-EN 16091 methods

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl