Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Czerwiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Czerwiec

Marek Dohnalik, Sylwia Kowalska: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Zbigniew Mikołajewski: PGNiG SA, Geology and Hydrocarbon Production Branch
Andrzej Domonik:University of Warsaw, Institute of Hydrogeology and Engineering Geology
Zbisław Tabor:Cracow University of Technology, Faculty of Physics, Mathematics and Computer Science
Mineral composition of shales and the results of triaxial compression tests - a case study from the Ordovician and Silurian rocks of Poland
Skład mineralny łupków a wyniki testu trójosiowego ściskania - na przykładzie skał sylurskich i ordowickich z NE Polski
Maja Mroczkowska-Szerszeń, Konrad Ziemianin, Paweł Brzuszek, Irena Matyasik: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Leszek Jankowski: Polish Geological Institute - National Research Institute
The organic matter type in the shale rock samples assessed by FTIR-ATR analyses
Typ substancji organicznej w łupkach, a jej widma spektroskopowe FTIR-ATR
Marek Janiga, Małgorzata Kania, Irena Matyasik: Oil and Gas Institute - National Research Institute
The isotopic composition of gaseous hydrocarbons - tool for polish shale gas system evaluation
Skład izotopowy gazowych węglowodorów - narzędzie ewaluacji systemu naftowego polskich formacji łupkowych
Irena Matyasik, Wojciech Bieleń: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Aromatic steroids as a tool in geochemical interpretation
Aromatyczne steroidy jako narzędzie w interpretacji geochemicznej
Anna Przelaskowska, Grażyna Łykowska, Jolanta Klaja, Sylwia Kowalska, Irena Gąsior: Oil and Gas Insti-tute - National Research Institute
Application of the cation exchange capacity parameter (CEC) to the characterisation of the swelling capacity of lower Paleozoic, Carpathian Flysch and Miocene Carpathian Foredeep clay rocks
Wykorzystanie parametru pojemności wymiany kationowej CEC do charakterystyki zdolności pęcznienia skał ilastych dolnego paleozoiku, fliszu karpackiego i miocenu zapadliska przedkarpackiego
Rafał Skupio: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Accuracy assessment of the determination of radioactive elements concentration on shale cores
Ocena dokładności wyznaczania koncentracji pierwiastków promieniotwórczych na rdzeniach skał łupkowych
Weronika Kaczmarczyk, Krzysztof Sowiżdżał, Tomasz Słoczyński: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Methodological aspects of hydrocarbon shale resources assessment using different variants of volumetric methods
Aspekty metodyczne szacowania zasobów węglowodorów z formacji łupkowych obliczanych metodą objętościową
Paweł Brzuszek: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Implementation of petroleum system modeling technique in shale gas resources assessment
Implementacja metod modelowania systemów naftowych do obliczania zasobów złóż w formacjach łupkowych
Bartłomiej Jasiński: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Comparison of the effect of inhibited drilling muds parameters on the physical and mechanical properties of shale rocks
Porównanie wpływu parametrów inhibitowanych płuczek wiertniczych na fizyczno-mechaniczne właściwości skał ilasto-łupkowych
Klaudia Wilk, Piotr Kasza: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Krzysztof Labus: Sile-sian University of Technology
Analysis of the applicability of foamed fracturing fluids
Analiza zastosowania płynów do szczelinowania na bazie pian

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl