Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Lipiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Lipiec

Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Badania długookresowej odporności korozyjnej stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych w wiertnictwie
The long-term corrosion resistance studies of hardened cement slurries applied in drilling
Mateusz Masłowski: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Badania zjawiska wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ściany szczeliny po zabiegu hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych
Studies of the embedment phenomenon after the hydraulic fracturing treatment of unconventional reservoirs
Tomasz Minor: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Możliwości i sposoby kontrolowania stanu technicznego stalowych gazociągów na podstawie oceny technicznej powłok antykorozyjnych oraz skuteczności ochrony katodowej
Ways and means of checking the technical state of steel pipelines based on technical evaluation of the anticorrosion coatings and effectiveness of the cathodic protection
Jadwiga Holewa-Rataj, Magdalena Szlęk: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ poprawności wyznaczenia współczynnika ściśliwości na poprawność obliczeń ciepła spalania gazu dla gazów o składzie innym niż przewidziany normą PN-EN ISO 6976:2008
The influence of the accuracy of determining the compression factor on the correctness of the calculations of heat of combustion, for gases with a different composition than that provided by the PN-EN ISO 6976:2008
Delfina Rogowska: Oil and Gas Institute - National Research Institute
The system of biofuels sustainability in Poland
System zrównoważonego rozwoju biopaliw w Polsce
Artur Antosz, Jan Lubowicz, Halina Syrek: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Badania nad wytwarzaniem mikroemulsji woskowych na bazie wosków pochodzących z odzysku
Studies on the production of wax microemulsions based on recycled wax
Martynika Pałuchowska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Biobutanol produkowany z biomasy
Biobutanol produced from biomass
Julita Piskowska-Wasiak: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Pozyskiwanie i uzdatnianie biogazu z kontrolowanej fermentacji biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych
Production and treatment of biogas from controlled fermentation of biodegradable municipal solid waste fraction
Kornel Dybich: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ zawartości i jakości bioetanolu w paliwach do silników ZI na oznaczenie liczby oktanowej
The influence of the contents and quality of bioethanol fuel for SI engines on the determination of octane numbers

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl