Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Sierpień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Sierpień

Jan Lubaś, Marcin Warnecki, Sławomir Szuflita: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Types of reservoir fluids in the Polish Lower Paleozoic shale formations
Rodzaje płynów złożowych z polskich dolnopaleozoicznych formacji łupkowych
Marcin Majkrzak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Metody wyznaczania ciśnienia przebicia w skałach słabo przepuszczalnych
Methods for determining threshold capillary pressure in low permeability rocks
Grzegorz Zima: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Nowy rodzaj płuczki wiertniczej do zastosowania w warunkach HTHP
A new type of drilling fluid for use in HTHP conditions
Paweł Kułaga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Trwałość gazomierzy miechowych – różne metody badania
Durability of diaphragm gas meters - various test methods
Andrzej Wiśniowicz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ryzyko użytkowania reduktorów średniego ciśnienia
The risk of using medium pressure regulators
Piotr Szewczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Określenie kryteriów do oceny możliwości zastosowania metod renowacji gazociągów stalowych do przesyłania gazu koksowniczego
Determination of the criteria for evaluation of the possible applicability of renovation methods for steel gas pipelines used for transporting coke gas
Sylwia Jędrychowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania wzajemnego oddziaływania związków azotu i siarki na korozję miedzi w paliwie LPG
The study of the reciprocal effects of nitrogen and sulfur compounds on the corrosion of copper in LPG
Tomasz Łaczek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena właściwości niskotemperaturowych paliw zawierających biokomponent uzyskany z procesu estryfikacji tłuszczów zwierzęcych
Evaluation of low-temperature properties of fuel containing a biocomponent derived from the esterification process of animal fats
Wojciech Mazela, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Ba-dawczy
Ocena wybranych inhibitorów osadów nieorganicznych zgodnie z procedurą NACE TM0374-2007
Evaluation of selected scale inhibitors according to the NACE TM0374-2007 procedure

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl